Návštěva z Dánska

29. 01. 2015 v 7:36 hodin

 

Zahraniční stáž pracovníků z Autismecenter Syd v Klíči – CSS, p. o.
 
Na podzim roku 2013 navštívili tři pracovníci Klíče – CSS p. o. zařízení poskytující sociální služby lidem s poruchami autistického spektra Autismecenter Syd, působící v oblasti jižního Dánska. Toto zařízení poskytuje základní druhy sociálních služeb jako je chráněné bydlení, terapeutická dílna, tréninkové domy a komunitní centra a domov pro klienty s poruchou autistického spektra a agresivními projevy v chování.
Letos v listopadu recipročně navštívili tři pracovníci z Autismecenter Syd Klíč. Tito stážisté si postupně prošli všechny námi poskytované služby. Nejprve navštívili služby denní stacionář Slunovrat, týdenní stacionář Petrklíč a domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč, které jsou poskytovány společně ve  zrekonstruované vile, kterou si jako reprezentativní budovu nechal postavit v roce 1892 olomoucký cukrovarník May.
V Petrklíči byli stážisté seznámeni s chodem služeb, s metodami práce a s přístupem ke klientům. Postupně si všichni tři prošli jednotlivé skupiny rozdělené dle míry podpory, kterou klienti potřebují. Ve skupině pro klienty s těžkým a hlubokým mentálním postižením a s kombinovaným postižením byli seznámeni s různými druhy kontaktních technik, které jsou klientům poskytovány v souladu s konceptem Bazální stimulace®. Pracovníci se také mohli pochlubit, že se Klíč nedávno stal certifikovaným pracovištěm pracujícím s konceptem Bazální stimulace®. Ve skupině pro klienty s poruchou autistického spektra jim pracovníci nastínili, jak využívají obrázky a fotografie ke komunikaci s klienty a k vytváření struktury dne. Seznámili je také s metodami plánování osobních cílů a jejich vizuálního ztvárňování a s postupy nácviku sociálních dovedností. V poslední skupině pro klienty se středně těžkým mentálním postižením a menší mírou podpory zase zjistili, že i zde je využíván obrázkový a fotografický plán činností a využívají se i prvky augmentativní komunikace.
Odpoledne proběhla diskuse, které se kromě stážistů zúčastnil také pracovník Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci Mgr. Jaromír Maštalíř, který poskytl přehled o systému poskytování sociálních služeb v ČR, financování, sociálních dávkách, příspěvcích
a o současných trendech v oblasti péče o lidi s mentálním postižením. Poté vedoucí SPC Olomouckého kraje paní Bc. Mgr. Ivana Poláková představila činnost a postavení speciálně pedagogických center v systému vzdělávání žáků s mentálním postižením a žáků s poruchou autistického spektra.
            S úmyslem představit zahraničním kolegům celkový systém péče o klienty s PAS, domluvili pracovníci Klíče ještě návštěvu občanského sdružení Jdeme autistům naproti (JAN Olomouc), které nabízí službu raná péče a dále nácvik sociálních dovedností, kroužky
a volnočasové aktivity a letní příměstské tábory. Zde se za své sdružení debaty účastnila Mgr. Markéta Jandeková, která hovořila o historii a současných aktivitách sdružení historii, o situaci osob s PAS,o práci s dítětem i s jeho rodinou a o začleňování těchto rodin do běžného života společnosti.
            Druhý den dorazila návštěva do dvou dalších služeb, které Klíč nabízí, a to do chráněného bydlení Domov a do denního stacionáře Domino. Zde o těchto službách hovořila vedoucí služeb Mgr. Ivana Bazínková, a také sami klienti, kteří měli velký zájem o komunikaci s návštěvou. Někteří se mohli pochlubit i základy angličtiny, které získali v rámci kroužku anglického jazyka právě v DS Domino. Pracovníci z Autismecenter Syd velmi oceňovali zejména dílny a jejich pracovní náplň a s politováním konstatovali, že právě dílny tohoto typu se ze sociálních služeb v Dánsku pomalu vytratily. Také byli velmi nadšeni z interaktivních programů, které pro Klíč vytvořili studenti PřF UP v Olomouci. Tyto interaktivní programy mají nácvikový charakter, byly vytvořeny v rámci vzdělávacího programu pro integraci osob s mentálním postižením, v rámci kterého Klíč získal vybavení
do počítačové učebny. Stážisté nejvíce kvitovali programy „Orientace v MHD v Olomouci“, „Obrázkové texty pro výuku čtení a psaní“, „Virtuální obchod“ a „Simulace dopravních situací“.
Návazně pro snazší využití programů k rozvoji samostatnosti klientů přišli
s myšlenkou, že by bylo vhodné programy přetvořit i do aplikace vhodné pro tablet a smartphone.
            Kromě zážitků, nových informací a zkušeností si stážisté z Klíče odvezli i tolik oceňované výrobky našich klientů. V loňském roce navázaná a v letošním roce utužená spolupráce Klíče a Autismecenter Syd bude mít v budoucnu jistě i pokračování. Kromě přátelského vztahu pracovníků obou organizací nás čeká i hledání nových styčných bodů a cílů spolupráce.
            Předpokládáme, že v budoucnu bude spolupráce spočívat zejména ve tvorbě aplikací vhodných pro rozvoj samostatnosti klientů a usnadňujících jejich integraci do společnosti. Aplikace použitelné jak ve smartphonech tak i v tabletech by vycházely jednak z programů, které již mají klienti k dispozici v počítačové podobě, ale i z dalších oblastí rozvoje klientůObě zařízení by při této činnosti ráda spolupracovala s vyššími odbornými a vysokými školami z obou regionů. 
 

 
top