Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč - pracoviště Dolní Hejčínská

Poslání

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč je poskytovat prostřednictvím sociální služby podporu a pomoc lidem s:
 • mentálním postižením,
 • mentálním postižením kombinovaným s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra,
Způsob realizace služby vychází z individuálně určených potřeb klientů. Služba ve spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci.

Cílová skupina

Osobám ve věku od 7 do 64 let, služba je poskytována i osobám starším 64 let, kterým začala být poskytována před dovršením tohoto věku a jejichž nepříznivá sociální situace nadále trvá a nemohla být vyřešena poskytováním jiné formy a druhem sociální služby a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení středního až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra.

Kapacita

Službu nabízíme 19 klientům.

Provozní doba

Služba je provozována nepřetržitě po celý rok.

Cíle

 
 • rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem,
 • zvýšení či udržení míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě, příp. zmírnění důsledků úbytku jeho schopností a dovedností,
 • snížení četnosti a intenzity problémového chování klientů, příp. udržení úrovně dosažené prostřednictvím služby,
 • rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta.

Terapeutická dílna

V terapeutické dílně klienti získávají a upevňují své dovednosti prostřednictvím práce s různými materiály jako je dřevo, tkanina, keramická hmota a rozvíjejí tak svou fantazii, pečlivost a kreativitu. Dílna je vybavena interaktivním monitorem, který je využíván k besedám, osvětě, rozvoji orientace i sledování filmů.

Obsahem služby je zejména:

 • ubytování v jednolůžkových či vícelůžkových pokojích s vlastním nebo společným sociálním zařízením, případně s kuchyňským koutem,

 • poskytnutí 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře), 

 • podpora a pomoc při oblékání a svlékání, přesunu na lůžko, při podávání jídla a pití, při pohybu uvnitř i mimo zařízení,

 • pomoc při osobní hygieně a použití WC, 

 • rozvoj pracovně výchovné činnosti (úklidové práce, práce v dílnách, vaření), nácvik a rozvoj pohybových dovedností (chůze, sportovní činnosti, ruční práce), 

 • podpora dovednosti dorozumět se, vyjadřovat své názory, navazovat a udržovat mezilidské vztahy, 
 • ​volnočasové a zájmové aktivity, podpora a pomoc při účasti na společenských, kulturních a sportovních akcích, 
 • zprostředkování přiměřeného způsobu vzdělávání, popř. pracovního uplatnění,

 • podpora při nakupování, návštěvě lékaře, cestování veřejnou dopravou, 

 • sociálně terapeutické aktivity s prvky muzikoterapie, dramaterapie, arteterapie, pobyt na zahradě, kontakt se zvířaty, bazální stimulace, perličková koupel, pobyt v relaxační místnosti,  
 • podpora či pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství (podávání informací o návazných službách, podpora při řešení nepříznivé životní situace, informace o sociálních dávkách).

Kontakty

Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč - pracoviště Dolní Hejčínská Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc +420 585 425 921 +420 775 428 825 petrklic%at%klic-css.cz
top