Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč

Poslání

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč je prostřednictvím individuálně poskytované sociální služby zajistit lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, popř. s poruchou autistického spektra podporu a pomoc ve zvládání života a nalézání možností seberealizace.

Cílová skupina

Osoby ve věku od 7 do 64 let vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení středního až hlubokého stupně, kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra.

Kapacita

Službu nabízíme 19 klientům.

Provozní doba

Služba je provozována nepřetržitě po celý rok.

Cíle

  • rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem
  • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě
  • rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta

Terapeutická dílna

V terapeutické dílně klienti získávají a upevňují své dovednosti prostřednictvím práce s různými materiály jako je dřevo, tkanina, keramická hmota a rozvíjejí tak svou fantazii, pečlivost a kreativitu. Dílna je vybavena interaktivním monitorem, který je využíván k besedám, osvětě, rozvoji orientace i sledování filmů.

Kontakty

Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc +420 585 425 921 +420 733 531 342 petrklic%at%klic-css.cz