Denní stacionář Slunovrat

Poslání

Posláním denního stacionáře Slunovrat je prostřednictvím sociální služby poskytovat lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, popř. s poruchou autistického spektra individuální podporu či pomoc v rozvoji či zachování znalostí, schopností a dovedností umožňujících osobní realizaci a setrvání v přirozeném společenství.

Cílová skupina

Osoby ve věku od 7 do 64 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení středního až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra.

Kapacita

Službu nabízíme pro 9 klientů.

Provozní doba

Službu poskytujeme v pracovní dny zpravidla od pondělí do pátku v době od 6:30 do 17:00 hodin.

Cíle

 • rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem
 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě
 • zachování či rozvoj mezilidských vztahů klienta

Obsahem služby je zejména

 • zajištění oběda
 • podpora a pomoc při oblékání a svlékání, přesunu na lůžko či vozík, při podávání jídla a pití, pohybu uvnitř zařízení
 • pomoc při osobní hygieně a použití WC
 • rozvoj pracovně výchovné činnosti (úklidové práce, vaření), nácvik a rozvoj pohybových dovedností (chůze, sportovní činnosti, ruční práce)
 • rozvoj dovednosti dorozumět se, vyjadřovat své názory, navazovat a udržovat mezilidské vztahy,
 • volnočasové aktivity
 • zprostředkování přiměřeného způsobu vzdělávání, popř. pracovního uplatnění
 • podpora a pomoc při účasti na společenských, kulturních a sportovních akcích
 • muzikoterapie, dramaterapie, bazální stimulace, perličková koupel, pobyt v relaxační místnosti
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství (podávání informací o návazných službách, podpora při řešení nepříznivé životní situace, informace o sociálních dávkách)

Terapeutická dílna

V terapeutické dílně klienti získávají a upevňují své dovednosti prostřednictvím práce s různými materiály jako je dřevo, tkanina, keramická hmota a rozvíjejí tak svou fantazii, pečlivost a kreativitu. Dílna je vybavena interaktivním monitorem, který je využíván k besedám, osvětě, rozvoji orientace i sledování filmů.

Kontakty

Denní stacionář Slunovrat Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc +420 585 425 921 +420 775 428 825 slunovrat%at%klic-css.cz
top