Podpora samostatného bydlení Šance

Poslání

Posláním podpory samostatného bydlení Šance je prostřednictvím individuálně poskytované terénní* sociální služby umožnit dospělým lidem s lehkým až středním stupněm mentálního postižení, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením využívat a rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti k osobní realizaci včetně samostatného bydlení.

Cílová skupina

Osoby ve věku od 18 let (bez omezení horní věkové hranice), které mají sníženou soběstačnost z důvodu lehkého až středního mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením, žijící v domácnosti (bytě či domě) na území města Olomouce, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osoby se sluchovým postižením musí být schopné efektivní komunikace prostřednictvím znakového jazyka či alternativní formy dorozumívání.
 

*zaměstnanec služby dochází do domácnosti klienta, služba neposkytuje ubytování

Kapacita

Službu nabízíme 7 klientům.

Provozní doba

Službu provozujeme celoročně mimo dny pracovního klidu a státem uznané svátky od 7:00 do 22:00 hodin.

Cíle

  • rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím k jeho možnostem, schopnostem, dovednostem, zájmům a představám
  • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě
  • rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta
  • udržení samostatného bydlení v přirozeném sociálním prostředí

Obsahem služby je zejména

  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklidu, praní, žehlení, nakupování, hospodaření s penězi, zajištění stravy),
  • rozšiřování či udržování znalostí a dovedností, podpora při kontaktu s rodinou, při získávání pracovních dovedností a návyků souvisejících s možným uplatněním na trhu práce, podpora v oblasti partnerských vztahů, podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na veřejné instituce, k lékaři, na kulturní a společenské akce, běžně dostupné služby, podpora při vytváření a udržování mezilidských vztahů, při využívání sociálních sítí),
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • základní sociální poradenství (podávání informací o návazných službách, podpora při řešení nepříznivé životní situace, informace o sociálních dávkách).

Kontakty

Podpora samostatného bydlení Šance Chválkovická 13, 779 00 Olomouc +420 585 313 457 +420 725 099 390 sance%at%klic-css.cz
top