Kdo jsme

Poslání

Posláním Klíče je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc lidem (dle druhu poskytované služby):
 • s mentálním  postižením,
 • s mentálním postižením kombinovaným s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra, případně se stabilizovaným duševním onemocněním,
 • s kombinací poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování*.
Způsob realizace služeb vychází z individuálně určených potřeb klientů. Klíč ve spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci. Služby jsou poskytovány formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.
 
*Za osobu s problémovým chováním je považována osoba, u níž se projevuje dlouhodobé problémové společensky neakceptovatelné chování, kdy osoba není schopna respektovat normy chování v úrovni odpovídající věku, resp. rozumovým schopnostem, neboť mechanismy regulace jejího chování jsou výrazně oslabené či zcela nefunkční a osoba ohrožuje zdraví své i dalších osob.

Cílová skupina

Okruh osob, kterým jsou služby Klíče určeny, tvoří osoby ve věku od 6 let bez omezení horní věkové hranice, které mají sníženou soběstačnost z důvodu (dle druhu poskytované služby):
 • mentálního postižení,
 • mentálního postižení kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra, případně se stabilizovaným duševním onemocněním,
 • kombinace poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování.
Bližší charakteristika okruhu osob je součástí popisu jednotlivých druhů Klíčem poskytovaných služeb.

Cíle

 • rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem
 • rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta,
 • zvýšení či udržení míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě, příp. zmírnění důsledků úbytku jeho schopností a dovedností,
 • snížení četnosti a intenzity problémového chování klientů, příp. udržení úrovně dosažené prostřednictvím služby.

Zásady

 • rovnosti a partnerství – respektování hodnoty, osobnosti, důstojnosti a potřeb klienta a spolupráce s ním bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení,
 • individualizace – individuální přístup ke klientovi, 
 • přiměřenosti – míra podpory či pomoci klientovi odrážející jeho schopnosti, znalosti a dovednosti, 
 • respektování a ochrany práv – respektování a ochrana práv klienta, včetně práva na přirozené riziko,
 • jednotného přístupu – jednotný přístup týmu ke klientovi, 
 • hospodárnosti – účelné vynakládání veřejných prostředků.
Tyto zásady jsou společné všem druhům Klíčem poskytovaných sociálních služeb.

Etický kodex

Činnost Klíče je založena na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, v mezinárodně přijatých dokumentech upravujících postavení osob se zdravotním postižením a právních předpisech České republiky.
Zaměstnanec vykonává svou práci v souladu s právními předpisy a vnitřními pravidly Klíče.
Zaměstnanec vykonává svou práci odpovědně, svědomitě, čestně a ve shodě s posláním, cíli a zásadami Klíče.
Zaměstnanec ke všem lidem přistupuje tak, aby se nedopouštěl jakýchkoliv projevů diskriminace z důvodu rasy, etnického původu, jazyka, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry, světového názoru, politického či jiného smýšlení, majetku či jiného postavení. Při své pracovní činnosti důsledně dodržuje právní předpisy zabezpečující ochranu proti diskriminaci.
Zaměstnanec respektuje důstojnost a hodnoty každého člověka. Dodržuje zásadu korektnosti, slušnosti, zdvořilosti v chování, neprojevování negativních emocí a nežádoucích důvěrností.
Informacím získaným při výkonu zaměstnání poskytuje zaměstnanec, s výjimkou povinnosti oznámení trestného činu, potřebnou ochranu vyplývající z povinnosti mlčenlivosti.
Zaměstnanci společným úsilím vytvářejí optimální pracovní atmosféru založenou na vzájemné důvěře. Případné pracovní spory nebo spory týkající se chodu Klíče řeší v nepřítomnosti klientů či návštěvníků Klíče věcně, kultivovaně, otevřeně a v souladu s vnitřními pravidly Klíče.
Vedoucí zaměstnanci uplatňují vůči zaměstnancům rovný přístup s důrazem na jejich hodnocení dle odvedené práce.
Zaměstnanec se i v soukromém životě vyhýbá takovému chování, které by mohlo snížit důvěru veřejnosti v činnost Klíče. 
Zaměstnanec v souvislosti s výkonem práce nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění.
Etické principy ve vztahu ke klientům
Zaměstnanec respektuje právo klienta na seberealizaci v míře, kdy současně nedochází k omezení tohoto práva druhých osob.
V případech, kdy klient svým chováním bezprostředně ohrožuje zdraví či život svůj či další osoby, může zaměstnanec jednat proti vůli klienta. Vzniku takových situací je zaměstnanec povinen předcházet.
Zaměstnanec usiluje o nejúčinnější způsob zapojení klienta do řešení jeho nepříznivé sociální situace a zachovává hranice pracovních kompetencí.
V případě práce s klientem s odlišným typem komunikace hledá zaměstnanec nejúčinnější způsoby dorozumění se s klientem, a to i prostřednictvím třetích osob.
Informace o klientovi zaměstnanec požaduje s ohledem na rozsah a průběh služeb, které mají být klientovi poskytnuty.
Zaměstnanec si uvědomuje případné situace střetu zájmů a nezneužívá tísně či jiného nevýhodného postavení klienta ve svůj prospěch, či prospěch třetí osoby.
Etické principy ve vztahu k zaměstnavateli
Zaměstnanec má právo požádat o pomoc a spolupráci jiného zaměstnance kdykoli se domnívá, že by jeho práce s klientem mohla být ohrožena např. střetem zájmů, jeho nedostatečnou kompetencí či jinými překážkami ve vztahu ke klientovi.
Zaměstnanec má právo přiměřeným způsobem chránit sám sebe, a to jak přiměřenou sebeobranou vůči fyzické agresi klienta, tak odmítnutím pracovního úkolu, který považuje za nebezpečný.
Klíč vytváří podmínky, které umožňují zaměstnancům přijmout pracovní povinnosti v souladu s tímto kodexem.
Etické principy ve vztahu ke kolegům
Zaměstnanec spolupracuje s kolegy a odborníky z oboru.
Zaměstnanec upřednostňuje týmovou spolupráci před individuálním pojetím výkonu služby.
Zaměstnanec respektuje znalosti a zkušenosti, rozdíly v názorech či praktické činnosti svých kolegů.
Etické principy odbornosti povolání
Zaměstnanec dbá na udržování a zvyšování kvality a odbornosti poskytované služby.
Zaměstnanec je zodpovědný za své celoživotní vzdělávání, které chápe jako základní předpoklad pro udržení a zvyšování kvality služby.
 

Jde to i jinak

Klíč – centrum sociálních služeb, p. o. je významným poskytovatelem sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v Olomouckem kraji. Svou činností dosáhl řady ocenění nejen regionálního ale i celorepublikového významu. V I. ročníku soutěže „Cena kvality v sociální péči“ vyhlášené časopisem Sociální péče ve spolupráci s MPSV ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením pro jakost ČR získal titul nejlepší poskytovatel ústavní sociální péče.
Kvalita Klíčem poskytovaných služeb byla oceněna i zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce práv (oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody). Jejich pohled na naši práci s klienty si můžete přečíst  v tomto děkovném dopise.
Klíč je držitelem statutu Fakultní zařízení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Protože Klíč vždy bořil zažité formy poskytování sociálních služeb pro osoby s mentálním či vícenásobným postižením, logicky byl již od počátku své činnosti centrem pozornosti jak správních, tak i odborných institucí.
Zaměstnanci Klíče se prostřednictvím vedení odborných praxí a exkurzí podílejí na přípravě studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol a v rámci stáží předávají zkušenosti zaměstnancům jiných poskytovatelů sociálních služeb.

Zpracování osobních údajů

Klíč zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a zákonem č. 111/2019. Klíč je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
1. Poskytování sociálních služeb,
2. poskytování ošetřovatelské péče,
3. zajišťování smluvních vztahů,
4. pracovně právní a mzdové agendy.

Kontaktní adresa správce:
Klíč - CSS, p. o., Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc,
IČ 708 90 595, telefon: +420 585 425 921
e-mail: reditel@klic-css.cz
ID datové schránky: svxkkwp

Klíč na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenoval referenta pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí týkajících se této problematiky.
Kontaktní adresa referenta pro ochranu osobních údajů:
Klíč - CSS, p. o., Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc
telefon: +420 585 425 921
e-mail: gdpr@klic-css.cz

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě podpisu smlouvy o poskytování služeb a následně na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytnutí konkrétní sociální služby (dle charakteru poskytované sociální služby).
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Další informace a Záznamy o činnostech zpracování naleztete v rubrice O nás/Dokumenty/další dokumenty. 
top