Denní stacionář Domino

Poslání

Posláním denního stacionáře Domino je prostřednictvím sociální služby poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným, smyslovým postižením či stabilizovaným duševním onemocněním individuální podporu v rozvoji či zachování znalostí, schopností a dovedností umožňujících osobní realizaci.

Cílová skupina

Osoby ve věku od 18 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby z důvodu mentálního postižení lehkého až středního stupně, více viz Okruh osob.

Kapacita

Službu poskytujeme 18 klientům.

Provozní doba

Službu poskytujeme celoročně mimo dny pracovního klidu a státem uznané svátky od 7:00 do 15:30 hodin. Domino je v době provozu trvale z důvodu zajištění bezpečnosti klientů uzamčeno. Na základě Analýzy rizikových situací je klient vybaven klíči od budovy.

Cíle

 • rozvoj či zachování schopností, dovedností a znalostí klienta s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem
 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě
 • rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta

Obsahem služby je zejména

 • zajištění oběda
 • nácvik, podpora a pomoc při:
 • oblékání a obouvání, při jídle, dodržování pitného režimu, při prostorové orientaci apod.
 • osobní hygieně, výměně hygienických potřeb a použití WC
 • pracovně výchovných činnostech v dílnách (práce s textilem, keramickou hlínou, dřevem, přírodninami, výroba šperků, svíček a další aktivity, které přispívají k získávání pracovních návyků a napomáhají k případnému uplatnění na trhu práce)
 • opakování, rozšiřování a udržování znalostí a dovedností
 • sportovně - relaxačních a zájmových aktivitách
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na kulturní, sportovní, vzdělávací a společenské akce, podpora při vytváření a udržování mezilidských vztahů)
 • poskytování sociálně terapeutických činností (např. hudební, taneční a divadelní aktivity)
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství (podávání informací o návazných službách, podpora při řešení nepříznivé životní situace, informace o sociálních dávkách)

Kontakty

Denní stacionář Domino Selské nám. 69, 779 00 Olomouc +420 585 313 812 +420 725 100 449 domino%at%klic-css.cz
top