Praxe a stáže

Pravidla

Studenti / frekventanti kurzu / stážisti realizují praxi / stáž v Klíči – centru sociálních služeb, p. o. na základě smlouvy uzavřené mezi Klíčem a vzdělávací institucí nebo organizací poskytující sociální službu, která po nich praxi / stáž požaduje.

Smlouvu předkládá organizace vysílající studenta/frekventanta kurzu / stážistu. Pokud smlouvu nemá, Klíč nabízí vlastní text. Smlouva obsahuje ujednání o odměně za realizaci praxe / stáže (např. finanční odměna pro mentora, bezplatné uspořádání semináře pro zaměstnance Klíče, výměnná stáž). Výjimku z tohoto pravidla povoluje ředitel Klíče na návrh vedoucí služby. 

Možnost realizace praxí a stáží bude posuzována vzhledem k aktuální epidemiologické situaci.

 

Žádost

Student/frekventant kurzu/stážista předloží vedoucí služby, ve které chce praxi/stáž vykonat, písemnou žádost potvrzenou vysílající organizací, a to nejpozději 14 dnů před zahájením plánované praxe/stáže. Žádost o praxi/stáž obsahuje účel praxe/stáže, časový rozvrh, její obsah a cíle, kterých má být výkonem praxe/stáže dosaženo.

Ukončení

Poslední den praxe / stáže student / frekventant kurzu / stážista zhodnotí průběh praxe / stáže (zhodnocení praxe / stáže, zhodnocení přístupu zaměstnanců ke studentovi / frekventantovi kurzu/stážistovi, využití získaných poznatků, jejich přínos, klady praxe / stáže, zápory praxe / stáže, podněty, postřehy) a informace zaznamená do formuláře Hodnocení praxe / stáže ze strany studenta/frekventanta kurzu / stážisty. Vyplněný formulář odevzdá vedoucí služby.

Své žádosti směřujte na vedoucí jednotlivých služeb

Vedoucí služeb domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč, týdenní stacionář Petrklíč, denní stacionář Slunovrat
Mgr. Natália Čačková

Zpřístupnění osobních údajů klienta

Studentovi / frekventantovi kurzu / stážistovi nebude umožněn přístup k osobním údajům a důvěrným informacím o klientech bez předchozího písemného souhlasu klienta (jeho zákonného zástupce, resp. opatrovníka).

Mohlo by vás zajímat

top