Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč/PAS – pracoviště Nové Sady

Poslání

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč - pracoviště Nové Sady je poskytovat prostřednictvím sociální služby podporu a pomoc lidem s kombinací poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování*. Způsob realizace služby vychází z individuálně určených potřeb klientů. Služba ve spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci.

Cílová skupina

Služba je určena osobám ve věku od 6 do 35 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinace poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování. Osobám ve věku od 6 do 35 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinace poruchy autistického spektra, ment. postižení a problémového chování. Služba je určena osobám s bydlištěm nebo trvalým pobytem v Olomouckém kraji. Službu je možné v případě dlouhodobě neobsazeného místa (nejméně 1 roku) po předchozí dohodě o finanční spoluúčasti na poskytování sociální služby mezi kraji poskytovat i osobám s bydlištěm nebo trvalým pobytem v jiném kraji. Maximální věk vstupu do služby je 30 let.

Kapacita služby

Služba je poskytována 11 klientům.

Provozní doba

Služba je provozována nepřetržitě po celý rok.

Cíle

 • rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem,
 • zvýšení či udržení míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě, příp. zmírnění důsledků úbytku jeho schopností a dovedností,
 • snížení četnosti a intenzity problémového chování klientů, příp. udržení úrovně dosažené prostřednictvím služby,
 • rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta. 

Jak probíhala výstavba

Od 8. 1. 2021 byla kapacita služby domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč rozšířena o 11 míst. Žádost o službu s přílohou a ceník služby naleznete v sekci Dokumenty.

Dvoupodlažní budova obklopená malou zahradou je členěna do dvou domácností, přičemž v jednom křídle se nachází 5 jednolůžkových pokojů pro 5 mladých dospělých a dospělých a ve druhém křídle 6 jednolůžkových pokojů pro 6 dětí a mladistvých. Každá domácnost je vybavena prostory pro realizaci aktivit klientů (obývací pokoj, terapeutická místnost, kuchyně) a místností bezpečného pobytu. Objekt byl vybudován na parcelách č. 623/5 a 287/5 v katastrálním území Olomouc – Nové Sady.

Obsahem služby je zejména:

 • ubytování v jednolůžkových  pokojích s vlastním nebo společným sociálním zařízením, 
 • poskytnutí 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře), 
 • podpora a pomoc při oblékání a svlékání, při podávání jídla a pití, při pohybu uvnitř i mimo zařízení,
 • pomoc při osobní hygieně a použití WC, 
 • rozvoj pracovně výchovné činnosti (úklidové práce, vaření), nácvik a rozvoj pohybových dovedností (sportovní činnosti, ruční práce), 
 • podpora dovednosti dorozumět se, vyjadřovat své názory, navazovat a udržovat mezilidské vztahy,
 • zprostředkování přiměřeného způsobu vzdělávání, popř. pracovního uplatnění,
 • volnočasové a zájmové aktivity (např. poslech hudby, podpora a pomoc při účasti na společenských, kulturních a sportovních akcích), 
 • podpora při nakupování, návštěvě lékaře, cestování veřejnou dopravou, 
 • sociálně terapeutické aktivity s prvky muzikoterapie, dramaterapie a arteterapie, pobyt na zahradě, kontakt se zvířaty, 
 • podpora či pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství (podávání informací o návazných službách, podpora při řešení nepříznivé životní situace, informace o sociálních dávkách).

Kontakty

Mgr. Anna Hamelová Vedoucí služeb domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč, týdenní stacionář Petrklíč, denní stacionář Slunovrat +420 585 425 921 +420 603 554 806 petrklic%at%klic-css.cz
Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč - pracoviště Nové Sady U Dětského domova 820/10, 779 00 Olomouc +420 774 999 327 topas%at%klic-css.cz