Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč/PAS – pracoviště Nové Sady

Poslání

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč - pracoviště Nové Sady je poskytovat prostřednictvím sociální služby podporu a pomoc lidem s kombinací poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování*. Způsob realizace služby vychází z individuálně určených potřeb klientů. Služba ve spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci.

Cílová skupina

Služba je určena osobám ve věku od 6 do 35 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinace poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování. Maximální věk vstupu do služby je 30 let.

Služba je určena osobám s bydlištěm nebo trvalým pobytem v Olomouckém kraji. Službu je možné v případě dlouhodobě neobsazeného místa (nejméně 1 roku) po předchozí dohodě o finanční spoluúčasti na poskytování sociální služby mezi kraji, poskytovat i osobám s bydlištěm nebo trvalým pobytem v jiném kraji.

Kapacita

Služba je poskytována 11 klientům.

Provozní doba

Služba je provozována nepřetržitě po celý rok.

Cíle

 • rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem,
 • zvýšení či udržení míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě, příp. zmírnění důsledků úbytku jeho schopností a dovedností,
 • snížení četnosti a intenzity problémového chování klientů, příp. udržení úrovně dosažené prostřednictvím služby,
 • rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta. 

Obsahem služby je zejména:

 • ubytování v jednolůžkových  pokojích s vlastním nebo společným sociálním zařízením, 
 • poskytnutí 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře), 
 • podpora a pomoc při oblékání a svlékání, při podávání jídla a pití, při pohybu uvnitř i mimo zařízení,
 • pomoc při osobní hygieně a použití WC, 
 • rozvoj pracovně výchovné činnosti (úklidové práce, vaření), nácvik a rozvoj pohybových dovedností (chůze, sportovní činnosti, ruční práce), 
 • podpora dovednosti dorozumět se, vyjadřovat své názory, navazovat a udržovat mezilidské vztahy,
 • volnočasové a zájmové aktivity, podpora a pomoc při účasti na společenských, kulturních a sportovních akcích, 
 • zprostředkování přiměřeného způsobu vzdělávání, popř. pracovního uplatnění,
 • podpora při nakupování, návštěvě lékaře, cestování veřejnou dopravou, 
 • sociálně terapeutické aktivity s prvky muzikoterapie, dramaterapie a arteterapie, pobyt na zahradě, kontakt se zvířaty, 
 • podpora či pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství (podávání informací o návazných službách, podpora při řešení nepříznivé životní situace, informace o sociálních dávkách).

Kontakty

Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč - pracoviště Nové Sady U Dětského domova 10, 779 00 Olomouc +420 775 429 677 topas.deti%at%klic-css.cz
top