Jak požádat o službu

Jak požádat o přijetí

01

Podání žádosti o poskytnutí služby sociální péče

V případě zájmu o službu zájemce nalezne formuláře žádosti v sekci Dokumenty). Pokud má zájemce opatrovníka, podepisuje žádost kromě něj i opatrovník. V tomto případě zájemce k žádosti přiloží kopii rozsudku soudu o omezení svéprávnosti a usnesení o ustanovení opatrovníka. Pokud byl zájemce Klíčem vyzván k doplnění údajů v žádosti a požadované údaje nebyly ani po druhé, písemné výzvě doplněny nebo v případě, že se nepodaří výzvu doručit, žádost nebude nadále vyřizována (bude archivována).
02

Seznámení zájemce se službou

Probíhá v místě poskytování služby. Zájemce je seznamován s tím, kdo může službu využívat, co služba nabízí, s čím může zájemci pomoci a zda je aktuálně volné místo. Je nabídnuta prohlídka veřejných prostor budovy.

 

03

Zjišťování očekávání, požadavků, potřeb zájemce a cílů spolupráce

Formou rozhovoru jsou se zájemcem projednávány očekávání, požadavky, potřeby a osobní cíle zájemce a rozsah možné individuální podpory či pomoci. O průběhu jednání je veden písemný záznam. 
04

Provedení sociálního šetření

Součástí posouzení žádosti o pobytovou či terénní službu je také provedení sociálního šetření v prostředí, ve kterém zájemce pobývá. Účelem sociálního šetření je zejména hodnocení nepříznivé sociální situace žadatele.

05

Posouzení žádosti

Zájemce bude vždy informován o vyhovění či nevyhovění žádosti s uvedením důvodu odmítnutí. V případě zájmu sociální pracovník poskytne informace o jiných sociálních službách. Pokud je zájemce odmítnut z důvodu naplněné kapacity, je mu nabídnuto vedení žádosti v pořadníku. 
06

Pořadník

Žádost bude v pořadníku vedena, pouze pokud o to zájemce projeví zájem a pokud při uvolnění místa bude chtít službu využívat. Pokud nebude chtít být veden v pořadníku, žádost je archivována a v případě budoucího zájmu o poskytnutí služby bude nezbytné podat novou žádost
07

Uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče

Sociální pracovník zájemce seznámí s obsahem smlouvy (přiměřeně, srozumitelným způsobem i nezletilé či zájemce s omezením svéprávnosti). Pokud zájemce dle lékařského posudku není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce/opatrovníka, zprostředkuje mu sociální pracovník zastupování obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

Jestliže zájemce po vyzvání (při uvolnění místa) odmítne nastoupit/uzavřít smlouvu nebo pokud na tuto výzvu nereaguje, bude opětovně vyzván k nástupu/uzavření smlouvy při dalším uvolnění místa. Pokud ani po druhé výzvě nenastoupí/neuzavře smlouvu nebo na výzvu nebude reagovat, žádost bude z pořadníku vyřazena a v případě budoucího zájmu o poskytnutí služby bude nezbytné podat novou žádost.
08

Zpracování osobních údajů

Účelem zpracování údajů je proces jednání se zájemcem a vedení Žádosti v seznamu žadatelů o službu Klíče – CSS, p. o. V případě, že v průběhu jednání se zájemcem byly zaznamenány osobní údaje zájemce (doprovázející osoby) a žádost o poskytnutí služby nebyla podána, budou tyto údaje skartovány v nejbližším skartačním termínu v období do jednoho roku. Podrobné informace o způsobu zpracování osobních údajů zájemců, jejich opatrovníků, případně dalších doprovázejících osob a Záznamy o činnostech zpracování naleztete v rubrice
O nás/Dokumenty/další dokumenty.
Sociální pracovnice, zájemci o službu domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč - pracoviště Dolní Hejčínská, týdenní stacionář Petrklíč, denní stacionář Slunovrat
Bc. Mária Spišáková
Sociální pracovnice - zájemci o službu domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč - pracoviště Nové Sady
-
Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
20. 06. 2022 Informace o zpracování osobních údajů/GDPR .zip 1 MB Stáhnout
25. 06. 2020 Jak požádat o přijetí .pdf 424 kB Stáhnout
04. 10. 2023 Certifikát pro Olomoucký kraj za zavedený dokumentovaný a funkční systém managementu hospodaření s energií v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 50001:2019 .pdf 371 kB Stáhnout

Kontakty

Denní stacionář Slunovrat Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc +420 585 425 921 +420 775 428 825 slunovrat%at%klic-css.cz
Týdenní stacionář Petrklíč Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc +420 585 425 921 +420 775 428 825 petrklic%at%klic-css.cz
Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč - pracoviště Dolní Hejčínská Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc +420 585 425 921 +420 775 428 825 petrklic%at%klic-css.cz
Chráněné bydlení Domov Chválkovická 13, 779 00 Olomouc +420 585 313 457 +420 725 099 390 domov%at%klic-css.cz
Denní stacionář Domino Selské nám. 69, 779 00 Olomouc +420 585 313 812 +420 725 100 449 domino%at%klic-css.cz
Podpora samostatného bydlení Šance Chválkovická 13, 779 00 Olomouc +420 585 313 457 +420 725 099 390 sance%at%klic-css.cz
top