Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Název:
Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení organizace:
V roce 1972 byl otevřen Ústav sociální péče – Denní pobyt pro mládež v Olomouci Chválkovicích.  V roce 1992 byla k 1. červenci 1992 Okresním úřadem v Olomouci zřízena rozpočtová organizace Ústav sociální péče – Denní pobyt pro dospělé, denní pobyt pro mládež s pomocnými třídami. Dnem 1. listopadu 1992 ústav přijímá název Klíč. V roce 1993 byl rozsah Klíčem poskytovaných služeb rozšířen o týdenní stacionář na ulici Dolní Hejčínská. V roce 1998 bylo zahájeno poskytování služby chráněné bydlení Domov na ulici Chválkovická. V roce 2001 se Klíč stává příspěvkovou organizací Okresního úřadu Olomouc. V roce 2003 přebírá zřizovatelskou funkci Olomoucký kraj.
V dubnu 2008 byla nabídka služeb Klíče rozšířena o službu domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč na ulici Dolní Hejčínská. V témže roce Klíč přijímá svůj současný název. V roce 2010 se podařilo zrealizovat zřízení služby podpora samostatného bydlení. Nové pracoviště služby domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč pro osoby s poruchami autistického spektra kombinovanými s mentálním postižením a problémovým chováním na ulici   
U Dětského domova bylo otevřeno v roce 2021.
 
Více www.klic-css.cz/o-nas/kdo-jsme
 
Organizace byla zapsána 1. července 2003 pod spisovou značkou Pr 778, vedenou u KS v Ostravě.

Zřizovatel: Olomoucký kraj

Zřizovací listina dodatek 13 dodatek 14

Kontaktní údaje:
Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Dolní Hejčínská 50/28
779 00 Olomouc
 
IČ: 708 90 595
DIČ: CZ 708 90 595
Neplátce daně z přidané hodnoty

telefon: +420 585 425 921
e-mail: info@klic-css.cz             
e-mail statutárního zástupce: reditel%at%klic-css.cz
 
Číslo účtu: 30127811/100 (Komerční banka)
 
Platby je možné uskutečnit také v hotovosti do pokladny v úředních hodinách účetní a administrativního pracovníka na adrese Klíče Dolní Hejčínská 50/28.
 
Úřední hodiny:
pondělí až pátek 7:00 – 15:30
(12:00 – 12:30 přestávka na oběd)
 
Adresa podatelny:
Dolní Hejčínská 50/28
779 00 Olomouc

Přehled přijímaných technických nosičů dat: USB flash disk, CD, DVD.
 
ID datové schránky: svxkkwp
 
Podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob je možné na výše uvedených kontaktních místech a adresách, a to osobně, prostřednictvím e-mailové adresy, prostřednictvím datové schránky, poštou.
 
Kontaktní adresa referenta pro ochranu osobních údajů: gdpr%at%klic-css.cz
 
Organizační struktura: viz www.klic-css.cz/o-nas/dokumenty - Plán rozvoje a přílohy
 
Hlavní dokumenty organizace:
Zřizovací listina včetně dodatků
Organizační řád
Etický kodex
Směrnice o ochraně práv klientů
Veřejný závazek Klíče
Pravidla služeb
Ceníky služeb
Směrnice Přijímání a vyřizování stížností na kvalitu či způsob poskytování sociální služby
Provozní řád
Pracovní řád
Směrnice Svobodný přístup k informacím
Směrnice Záznamy o činnostech zpracování
 
Do výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři administrativní pracovnice a všech vedoucích služeb v pondělí až pátek 7:00 – 15:30 hodin.

Výroční zprávy: viz www.klic-css.cz/o-nas/dokumenty - Výroční zprávy

Rozpočet:
Schválený rozpočet na aktuální rok a schválený střednědobý výhled rozpočtu na nadcházející dva roky jsou k dispozici na webových stránkách OK.

Licenční smlouvy:
Vzory licenčních smluv – organizace nemá uzavřenu žádnou licenční smlouvu.
Výhradní licence – organizace neposkytla žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

Certifikát pro Olomoucký kraj za zavedený dokumentovaný a funkční systém managementu hospodaření s energií v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 50001:2019.

Nejdůležitější Klíčem používané zákonné normy, předpisy:
Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 233/1998 Sb., o důchodovém pojištění 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Zákon č. 563/2004 S., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 96/2004 S., o nelékařských zdravotnických povoláních
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 88/2016 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. O poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Žádosti o informace

Informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoli podobě zaznamenaný na jakémkoli nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Zákonem se rozumí zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
Žádostí se rozumí podání obsahující náležitosti o poskytnutí informace.
Způsob poskytování informací
Informace se poskytují:
a) zveřejněním (např. www stránky, výroční zprávy),
b) na základě žádosti.
Náležitosti žádosti o poskytnuté informace
Žádost může být podána ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím elektronických komunikací, kterými jsou e-maily vedoucích zaměstnanců nebo datová schránka Klíče (ID svxkkwp).
Žádost je podána dnem, kdy je zaevidovaná ve spisové službě Klíče. Z žádosti musí být zřejmé, že je určena Klíči, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona.
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Neobsahuje-li žádost požadované náležitosti a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.
V případě, že žádost se týká informace již zveřejněné, lze informaci poskytnout odkazem, kde lze tyto již zveřejněné informace získat. Žadatele je třeba takto odkázat písemně nejpozději do 7 dnů od podání žádosti. Pokud bude žadatel trvat na přímém poskytnutí zveřejněné informace, bude mu poskytnuta.
Odložení žádosti
Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle zákona, vyzve Klíč žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, Klíč žádost odloží.
V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Klíč žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, Klíč rozhodne o odmítnutí žádosti.
V případě, že se požadované informace nevztahují ke Klíči, žádost bude odložena a tato skutečnost bude 7 dnů ode dne podání žádosti sdělena žadateli.
Omezení poskytování informací
Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů Klíč poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu.
Vyřizování žádostí a lhůty
Žádosti podané ústně budou vyřizovány neformálně, tedy ústně bez zbytečného nárůstu administrativy a v případě možností okamžitě. Ústní informace poskytuje každý zaměstnanec Klíče v souladu se svou pracovní náplní.
U písemných žádostí počíná běh lhůty dnem, kdy byla podána.
Žádost bude zpracována písemně nejpozději do 15 dnů od jejího podání. Lhůtu pro poskytnutí informace může Klíč prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. O prodloužení lhůty i o jeho důvodech bude žadatel prokazatelně informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Vyřizování žádosti soudů
Žádosti soudů přicházejí zpravidla prostřednictvím datové schránky. Zprávu zhotovuje pověřený zaměstnanec Klíče do 5 pracovních dnů.
Stížnost na neposkytnutí informace
Písemnou stížnost na neposkytnutí ústní informace ze strany zaměstnance Klíče je možno podat jeho řediteli. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:
  1. kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace, nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  2. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
  3. který nesouhlasí s výši úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost podává žadatel do 30 dnů ode dne:
  1. doručení sdělení,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji vyřídit okamžitě, bude o ní sepsán písemný záznam. Záznam obsahuje zejména místo a datum pořízení záznamu, předmět stížnosti, údaje umožňující identifikaci stěžovatele, tedy jméno, příjmení a místo jeho trvalého pobytu, popis důvodů podání stížnosti, jméno, příjmení a funkci osoby, která záznam sepsala.
Stížnost na postup Klíče při vyřizování žádostí o informace je možno podat na Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Úhrada nákladů za poskytování informací
Za ústně poskytnutou informaci se úhrada nepožaduje.
Klíč bude požadovat úhradu skutečných nákladů souvisejících se zpracováním informace. Výše úhrady bude žadateli písemně oznámena před jejím poskytnutím. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Úhrada bude vyčíslena v souvislosti s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí (hotově v pokladně Klíče nebo na účet 30127811/0100), Klíč žádost odloží.
 
Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
Rozhodnutí nebylo vydáno.

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí příspěvkové organizace zřízené krajem dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je ÚOOÚ.
 

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
Žádost o poskytnutí informace .pdf 143 kB Stáhnout
Sazebník .pdf 171 kB Stáhnout
top