Spolupracujeme

Služby nabízené veřejnosti

V rámci individuálního plánování zaměstnanci Klíče seznamují klienty s možností využívání běžně
dostupných veřejných služeb za účelem zvyšování jejich samostatnosti a nezávislosti na službě. Dle zájmů a potřeb jednotlivých klientů pak zaměstnanci vytvářejí podmínky k využívání veřejných i komerčních služeb, k nimž patří např.:
 
 • obchody sloužící veřejnosti (nákupní centra, tržnice, opravny, čistírny apod.)
 • pošta
 • restaurace, bufety
 • banky, bankomaty 
 • lékárny, prodejny zdravotnických potřeb, optiky
 • Krajský úřad Olomouckého kraje, Magistrát města Olomouce
 • sportovní akce, stadiony, koupaliště, kina, divadla, výstavy, muzea, církevní spolky
 • kadeřnictví, holičství, pedikúra, kosmetika
 • další veřejná místa (např. knihovny, řemeslné služby apod.)
 • návštěvy praktických a odborných lékařů klienta, návštěvy rehabilitačního centra, léčebných procedur naordinovaných lékaři apod.

Služby zdravotnických zařízení

Zařízení podporuje klienty ve využívání služeb zdravotnických zařízení v souladu s jejich cíli a potřebami. Klienti si sami zvolí praktického lékaře, které pravidelně navštěvují. Zařízení poskytuje podporu při doprovázení ke zvoleným lékařům a do zdravotnických zařízení v případě, že zákonný zástupce klienta nebo opatrovník není schopen činnost vykonávat ze zdravotních nebo vážných osobních důvodů.
V případě akutního zhoršení zdravotního stavu klienta pracovníci v přímé péči poskytují podporu klientovi přivoláním RZP, popř. klienta doprovázejí do zdravotnického zařízení.

Dodavatelé stravy

Zařízení nemá vlastní stravovací provoz. Dodávky jednotlivých jídel jsou zajištěny smluvně. Klienti chráněného bydlení Domov si snídaně, večeře a sobotní obědy připravují samostatně (s případnou podporou zaměstnance dle jejich individuálních schopností a dovedností).

Organizace poskytující vzdělávání

 • Střední, základní a mateřská škola prof. V. Vejdovského s r. o., Tomkova 42, Olomouc, telefon: 585 385 112
 • Střední a základní škola DC 90, s r. o.,  Nedbalova 36, 77200, tel: 585 411 104, skoladc90@seznam.cz, odloučené pracoviště Olomouc, Husitská 19
Klienti plnící školní docházku navštěvují  podle stanoveného rozvrhu hodin školu buď každý den, nebo na základě individuálního plánu klienta.
 
 • Ústav speciálně pedagogických studií PdF UP Olomouc
 • Cyrilometodějská teologická fakulta UP
 • Střední zdravotnická škola
 • Vyšší odborná škola zdravotnická E. Pöttinga v Olomouci
 • CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
 • další vzdělavatelé v sociální oblasti

Návaznost na další soc. služby

Prostřednictvím dalších návazných organizací se naši klienti zapojují do běžného života společnosti. Klíč spolupracuje s níže uvedenými organizacemi:

SPOLU Olomouc, z.ú.

Činnost organizace se zaměřuje na vyrovnání příležitostí lidí s mentálním a kombinovaným postižením prostřednictvím individuální podpory, která jim umožní využívat všech možností naší společnosti.
Kontakt: Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc, telefon: 585 228 686, www.spoluolomouc.cz

Pracovní skupina Sebeobhájců

Skupina Sebeobhájců pracuje pod vedením pracovníků Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou vede Mgr. Zdena Kozáková, Ph.D. Je to pracovní skupina vytvořená z lidí s mentálním postižením.
Program probíhá formou zamyšlení, diskuzí a nácviku potřebných dovedností o aktuálních tématech každodenního života, o komunikačních bariérách, o poznávání světa, který je obklopuje.

Oblasti Unie neslyšících, z.s

Tato organizace poskytuje sociální služby osobám se sluchovým postižením.
Kontakt: Jungmannova 25, 772 00 Olomouc, telefon: 774 585 225 nebo 777 959 722, sms 777 854 328, ounol@ounol.cz

JAN (Jdeme autistům naproti), z.s

Nabízí pomoc, podporu a poradenství lidem a rodinám  s postižením autistického spektra. Poskytuje informace a osvětu veřejnosti, spolupracuje s odborníky i orgány státní správy a samosprávy, organizuje zájmové aktivity pro děti i celé rodiny, přednáškové akce.
Kontakt: Mgr. Markéta Jandeková, Žilinská 26a, Olomouc, telefon: 608 366 835, jan-olomouc@jan-olomouc.cz

Nautis, z.ú.

Organizace poskytuje komplexní služby pro lidi s PAS v České republice. Věnuje se vzdělávání, odbornému poradenství, má registrované terénní a pobytové sociální služby a realizuje programy podporovaného zaměstnávání.
Kontakt: Brunnerova 3, 163 00 Praha 17, telefon: 778 402 641,  poradna@nautis.cz

RL - CORPUS, s.r.o.

Rehabilitační ambulance provádějící školení terapeutů a rodičů ve Vojtově reflexní lokomoci.
Kontakt: Mošnerova 1, Olomouc, tel: 585 413 102,   www.rl-corpus.cz

Společnost pro ranou péči

Poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením.
Kontakt: U Botanické zahrady 4, Olomouc, telefon: 777 362 834, www.ranapece.cz

Maltézská pomoc

Cílem je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince a zmírňovat tak jejich sociální izolaci.
Kontakt: Wurmova 7, Olomouc, telefon: 732 662 658, olomouc@maltezskapomoc.cz

Návaznost na další organizace

Olomoucký kraj

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Kontakt: Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, telefon: +420 585 508 111, www.olkraj.cz

Komunitní plánování 

Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám, potřebám komunity (obce) a potřebám lidí. Na plánování se podílejí zástupci obce, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a široká veřejnost. Cílem projektu „Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Olomouci“ je posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva, omezení sociálně patologických jevů a rozvoj vzájemné spolupráce v rámci olomoucké komunity prostřednictvím naplňování aktivit procesů komunitního plánování. Statutární město Olomouc získalo na projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Olomouci“ podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie.

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Olomouce

Odbor sociálních věcí pokrývá sociální agendy v samostatné i přenesené působnosti statutárního města Olomouce týkající se občanů města, zejména nezletilých dětí a jejich rodičů, rodin, osob s omezenou svéprávností, osob v hmotné nouzi a ohrožených sociálním vyloučením, občanů s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a seniorů. Osobám je poskytováno základní sociálního poradenství a sociální práce.
Kontakt: Štursova 1, 779 11 Olomouc, telefon: 585 562 111

Spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci udělila statut Fakultního zařízení PdF UP Olomouc. Z tohoto statutu vyplývá povinnost zprostředkovávat praxe studentům z výše uvedené fakulty, náslechy a rozborové hodiny, vytvořit studentovi všechny potřebné předpoklady k výkonu sjednané pracovní činnosti.
 

Mohlo by vás zajímat

top