Zefektivnění služeb Klíče – centra sociálních služeb, p. o.

16. 06. 2020
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007624

Výše dotace: 1 625 750 Kč

Realizace v období od 1. 3. 2018 do 29. 2. 2020. 
Popis projektu: Cílem projektu bylo posouzení úrovně naplňování některých zákonných povinností poskytovatele sociálních služeb a vybraných kritérií standardů kvality vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, prostřednictvím auditů kvality zohledňujících specifika organizací poskytovaných služeb, návazné zpracování plánů opatření pro jednotlivé služby a jejich implementace. Zaměstnanci měli možnost spolupráce se supervizorem, která se zaměřovala na rozvoj týmové spolupráce. Dále byla využívána podpora externích odborníků (zejména v oblasti problematiky vytváření podmínek pro uplatňování práv klientů, plánování a přehodnocování průběhu poskytování služby s verbálně nekomunikujícími klienty aj.). 
V rámci projektu bylo provedeno i posouzení systému řízení a rozvoje lidských zdrojů a jeho inovace.

Odkaz na projektový web: Klic3.dev.cepac.cz
 
top