Závěrečná zpráva: Zajištění služby podpora samostatného bydlení

17. 10. 2022
Příjemce: Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc
Označení programu: 11741 - Zajištění služby PSB Šance
Číslo smlouvy: OSV-SPSL/FRM/001580/2022/strin
Výše poskytnuté dotace: 40 000 Kč
Popis realizace projektu:
Podstatou služby podpora samostatného bydlení je individuální způsob poskytování podpory osobám
s mentálním postižením. Vzhledem ke specifikům cílové skupiny je důležitým aspektem služby stabilní
personální obsazení. Projekt umožnil získání finančních prostředků na úhradu části mzdových nákladů
zaměstnanců. Oblast sociálních služeb je, co se týká mezd, obecně podfinancována. Na poskytovatele a tím i na konkrétní zaměstnance jsou kladeny stále vyšší nároky, které však nemohou být dostatečně
ohodnoceny. Adekvátní finanční ohodnocení je jedním z prvků motivace pro zaměstnance,
aby zůstával dlouhodobě. Odborná způsobilost a praktické zkušenosti zaměstnanců jsou podstatnými
východisky pro kvalitu poskytovaných služeb a tím i pro spokojenost klientů.
Úhrada za službu musí být nastavována se zřetelem na nepříznivou sociální situaci klientů. Klienti bydlí
v běžné zástavbě na území města Olomouce, hradí obvyklým způsobem náklady na bydlení a s tím
spojené služby a zajišťují si další osobní potřeby. V důsledku mentálního postižení klientů a u některých
i vzhledem k věku jsou možnosti získání finančních prostředků vlastní prací omezené.
Přínos projektu:
Poskytnutá dotace umožnila klientům čerpání služby dle jejich individuálních potřeb a přispěla tak
k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Projekt umožnil zachování kvality, rozsahu a míry
poskytované podpory. Současně tím byl zajištěn chod služby, která na území města Olomouce či
blízkého okolí nemá pro tuto cílovou skupinu adekvátní zastupitelnost.
 
top