Závěrečná zpráva: Zajištění služby CHB Domov

17. 10. 2022
Příjemce: Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc
Označení programu: 11740 – Zajištění služby CHB Domov
Číslo smlouvy: OSV-SPSL/FRM/001581/2022/strin
Výše poskytnuté dotace: 80 000 Kč
Popis realizace projektu:
Důvodem podání žádosti a cílem projektu bylo umožnit lidem s mentálním postižením - klientům Klíče
– centra sociálních služeb, p. o. využití sociální služby chráněné bydlení v potřebném rozsahu a kvalitě.
Projekt umožnil získání finančních prostředků na úhradu části mzdových nákladů zaměstnanců. Oblast
sociálních služeb je, co se týká mezd, obecně podfinancována. Na poskytovatele a tím i na konkrétní
zaměstnance jsou kladeny stále vyšší nároky, které však nemohou být dostatečně ohodnoceny.
Pro klienty - osoby s mentálním postižením je přínosem stabilita personálu. Adekvátní finanční
ohodnocení je jedním z prvků motivace pro zaměstnance, aby zůstával dlouhodobě. Je také důležitým
východiskem pro kvalitu poskytovaných služeb a tím i pro spokojenost klienta. Cílená individuální
podpora klientům je možná jen při dostatečném počtu odborně i prakticky zkušených zaměstnanců.
Úhrady klientů jsou závislé na jejich finančních možnostech. V důsledku mentálního postižení jsou
možnosti získání finančních prostředků vlastní prací omezené, nastavení ceníků za službu je tak
limitováno a financování musí být zajišťováno z více zdrojů, aby nedošlo k omezení rozsahu
poskytovaných služeb.
Přínos projektu:
Poskytnutá dotace zmírnila dopad stále se zvyšujících nákladů na realizaci služby (energie, mzdy včetně
odvodů) na klienty, umožnila čerpání služby dle skutečných potřeb klientů s přihlédnutím k jejich
finančním možnostem. Finanční podpora přispěla k řešení nepříznivé sociální situace klientů.
top