Udržitelnost služby podpora samostatného bydlení

Závěrečná zpráva: projekt Udržitelnost služby podpora samostatného bydlení
 
Příjemce: Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc
Označení programu: 11621 – Udržitelnost služby podpora samostatného bydlení
Číslo smlouvy: OSV-SPSL/FRM002137/2021/strin
Výše poskytnuté dotace: 36 620 Kč
 

 
Popis realizace projektu:
Poskytnutá dotace byla použita na úhradu mzdových nákladů, tato podpora přispěla k možnosti zachování provozu služby v adekvátním rozsahu a kvalitě. Mohla být zajištěna zastupitelnost v době dlouhodobé pracovní neschopnosti jednoho zaměstnance. Vzhledem k aktuální pandemické situaci a z ní vyplývajících opatření zaměstnanci pracovali ve ztížených pracovních podmínkách. Dostatečné finanční ohodnocení práce je provázáno se zachováním  dlouhodobě fungujícího pracovního kolektivu (případně s vhodným výběrem nových zaměstnanců) a tím i s kvalitním poskytování služby.
Nastavení cen za službu neodpovídá skutečným nákladům souvisejícím s poskytováním služby. Při nastavování výše úhrady musí být zohledněny i finanční možnosti klientů. Velká finanční náročnost by klienty nutila ke snížení rozsahu poskytované podpory, což by vedlo k zhoršení jejich nepříznivé sociální situace.
 
Přínos projektu:
Projekt umožnil zachování kvality, rozsahu a míry poskytované podpory. Současně tím byl zajištěn chod služby, která na území města Olomouce či blízkého okolí nemá pro tuto cílovou skupinu adekvátní zastupitelnost.
                                                                                                                                 
V Olomouci 16. 12. 2021
Zpracovala: Mgr. Čapková Andrea
top