Informace o zařízení

 

Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 
Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc, telefon: 585 425 921, IČ: 708 90 595

Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Statutární zástupce: ředitel PaedDr. Petr Matuška, Ph.D., 
e-mail: petr.matuska@klic-css.cz ,tel.: 585 425 050

Klíč je rozčleněn na několik pracovišť, která nabízejí sociálně terapeutické, vzdělávací, pracovní, zájmové a aktivizační činnosti ve vlastním i v běžném společenském prostředí.

Klíč poskytuje klientům ubytování a stravování v rozsahu odpovídajícím formě využívané služby.

Klíč získal v I. ročníku soutěže „Cena kvality v sociální péči“ vyhlášené časopisem Sociální péče ve spolupráci s MPSV ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením pro jakost ČR titul nejlepší poskytovatel ústavní sociální péče.

Klíč umožňuje stáže zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb a praxe studentů připravujících se na práci v sociálních službách. Pravidla pro jejich realizaci naleznete zde

V květnu 2017 proběhla ve službě domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč třídenní stáž zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv (oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody). Jejich pohled na naši práci s klienty si můžete přečíst zde.

Klíč je držitelem statutu „Fakultní zařízení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého“.

 

STRUKTURA KLÍČE

 

Denní stacionář Slunovrat 
Týdenní stacionář Petrklíč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč

Adresa: Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc
Telefon: 585 425 921, 733 531 342

Vedoucí služby:
Mgr. Radka Vysloužilová e-mail: radka.vyslouzilova@klic-css.cz,
tel.: 603 554 806

Vedoucí zdravotního úseku:
Bc. Jiřina Faltýnková e-mail: jirina.faltynkova@klic-css.cz,
tel.: 733  531 343

Sociální pracovnice:
Mgr. Radomíra Dvořáková e-mail: radomira.dvorakova@klic-css.cz
tel.: 585 425 921, 733 531 342

_____________________________________________________________________________________

 

Denní stacionář Domino

Adresa: Selské náměstí 69, 772 00 Olomouc
Telefon: 585 313 812, 725 100 449, 
e-mail: ivana.bazinkova@klic-css.czdomino@klic-css.cz


Chráněné bydlení Domov

Adresa: Chválkovická 13, 772 00 Olomouc
Telefon: 585 313 457, 725 099 390, e-mail: domov@klic-css.cz


Podpora samostatného bydlení Šance

Adresa: Chválkovická 13, 772 00 Olomouc
Telefon: 585 313 457, 725 099 390, e-mail: sance@klic-css.cz

Vedoucí služeb: 
Mgr. Ivana Bazínková
e-mail: ivana.bazinkova@klic-css.cz,
tel.: 733 531 341

Sociální pracovnice: 
Mgr. Andrea Čapková
e-mail: andrea.capkova@klic-css.cz
tel.: 585 313 812, 725 100 449

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK KLÍČE – CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, P.O.

 
Poslání Klíče – centra sociálních služeb (dále jen „Klíč“)

Posláním Klíče je prostřednictvím sociálních služeb poskytovat lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, s poruchami autistického spektra a stabilizovaným duševním onemocněním (dle druhu poskytované služby) individuální podporu a pomoc v rozvoji či zachování znalostí, schopností a dovedností umožňujících osobní realizaci. Služby jsou poskytovány ve spolupráci s rodinou či přirozeným sociálním zázemím klienta formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.

 

Cíle Klíčem poskytovaných sociálních služeb

Cílem činnosti Klíče je:

·      rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem,
·      dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě,
·      rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta.

Zásady Klíčem poskytovaných sociálních služeb

Zásady Klíčem poskytovaných sociálních služeb:

·      rovnosti - respektování hodnoty, osobnosti, důstojnosti a potřeb člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení,
·      individualizace - individuální přístup ke klientovi,
·      přiměřenosti - přiměřená míra podpory či pomoci klientovi směřující k rozvoji či zachování schopností klienta, využívání běžně dostupných veřejných služeb a vytváření či udržení vztahů s přirozeným sociálním prostředím,
·      respektování a ochrany práv - respektování a ochrana práv klienta, včetně práva na přirozené riziko,
·      partnerství - partnerský přístup ke klientovi,
·      jednotného přístupu - jednotný přístup ke klientovi,
·      hospodárnosti - účelné vynakládání veřejných prostředků,
·      vzdělávání - podpora celoživotního vzdělávání zaměstnanců.

Tyto zásady jsou společné všem druhům Klíčem poskytovaných sociálních služeb. 

Okruh osob, kterým jsou služby Klíče určeny

Okruh osob, kterým jsou služby Klíče určeny, tvoří osoby ve věku od 7 let bez omezení horní věkové hranice, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením, s poruchami autistického spektra a stabilizovaným duševním onemocněním (dle druhu služby), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Bližší charakteristika okruhu osob je součástí popisu jednotlivých druhů Klíčem poskytovaných služeb. 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode