Informace o zařízení

 

Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 
Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc, 
telefon: 585 425 921, IČ: 708 90 595, ID datové schránky: svxkkwp,
zapsaný pod spisovou značkou Pr 778, vedenou u KS v Ostravě.
Den zápisu: 1. července 2003

 

Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Statutární zástupce: ředitel PaedDr. Petr Matuška, Ph.D., 
e-mail: petr.matuska@klic-css.cz ,tel.: 585 425 050

Klíč je rozčleněn na několik pracovišť, která nabízejí sociálně terapeutické, vzdělávací, pracovní, zájmové a aktivizační činnosti ve vlastním i v běžném společenském prostředí.

Klíč poskytuje klientům ubytování a stravování v rozsahu odpovídajícím formě využívané služby.

Klíč získal v I. ročníku soutěže „Cena kvality v sociální péči“ vyhlášené časopisem Sociální péče ve spolupráci s MPSV ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením pro jakost ČR titul nejlepší poskytovatel ústavní sociální péče.

Klíč umožňuje stáže zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb a praxe studentů připravujících se na práci v sociálních službách. Pravidla pro jejich realizaci naleznete zde

V květnu 2017 proběhla ve službě domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč třídenní stáž zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv (oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody). Jejich pohled na naši práci s klienty si můžete přečíst zde.

Klíč je držitelem statutu „Fakultní zařízení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého“.

 

STRUKTURA KLÍČE

 

Denní stacionář Slunovrat 
Týdenní stacionář Petrklíč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč

Adresa: Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc
Telefon: 585 425 921, 733 531 342

Vedoucí služby:
Mgr. Radka Vysloužilová, e-mail: radka.vyslouzilova@klic-css.cz,
tel.: 603 554 806

Vedoucí zdravotního úseku:
Tomáš Zatloukal, e-mail: tomas.zatloukal@klic-css.cz,
tel.: 733  531 343

Sociální pracovnice:
Bc. Anna Štěpánková, e-mail: anna.stepankova@klic-css.cz
tel.: 585 313 812, 770 107 808

_____________________________________________________________________________________

Denní stacionář Domino

Adresa: Selské náměstí 69, 772 00 Olomouc
Telefon: 585 313 812, 725 100 449, 
e-mail: pavel.maracek@klic-css.czdomino@klic-css.cz

Chráněné bydlení Domov

Adresa: Chválkovická 13, 772 00 Olomouc
Telefon: 585 313 457, 725 099 390, e-mail: domov@klic-css.cz

Podpora samostatného bydlení Šance

Adresa: Chválkovická 13, 772 00 Olomouc
Telefon: 585 313 457, 725 099 390, e-mail: sance@klic-css.cz

Vedoucí služeb denní stacionář Domino, chráněné bydlení Domov, podpora samostatného bydlení Šance: 
Mgr. Anna Hamelová, e-mail: anna.hamelova@klic-css.cz,
tel.: 733 531 341

Sociální pracovnice: 
Mgr. Andrea Čapková, e-mail: andrea.capkova@klic-css.cz
tel.: 585 313 812, 775 850 280


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK KLÍČE – CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, P.O.

 
Poslání Klíče – centra sociálních služeb (dále jen „Klíč“)

Posláním Klíče je prostřednictvím sociálních služeb poskytovat lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, s poruchami autistického spektra a stabilizovaným duševním onemocněním (dle druhu poskytované služby) individuální podporu a pomoc v rozvoji či zachování znalostí, schopností a dovedností umožňujících osobní realizaci. Služby jsou poskytovány ve spolupráci s rodinou či přirozeným sociálním zázemím klienta formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.

 

Cíle Klíčem poskytovaných sociálních služeb

Cílem činnosti Klíče je:

·      rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem,
·      dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě,
·      rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta.

Zásady Klíčem poskytovaných sociálních služeb

Zásady Klíčem poskytovaných sociálních služeb:

·      rovnosti - respektování hodnoty, osobnosti, důstojnosti a potřeb člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení,
·      individualizace - individuální přístup ke klientovi,
·      přiměřenosti - přiměřená míra podpory či pomoci klientovi směřující k rozvoji či zachování schopností klienta, využívání běžně dostupných veřejných služeb a vytváření či udržení vztahů s přirozeným sociálním prostředím,
·      respektování a ochrany práv - respektování a ochrana práv klienta, včetně práva na přirozené riziko,
·      partnerství - partnerský přístup ke klientovi,
·      jednotného přístupu - jednotný přístup ke klientovi,
·      hospodárnosti - účelné vynakládání veřejných prostředků,
·      vzdělávání - podpora celoživotního vzdělávání zaměstnanců.

Tyto zásady jsou společné všem druhům Klíčem poskytovaných sociálních služeb. 

Okruh osob, kterým jsou služby Klíče určeny

Okruh osob, kterým jsou služby Klíče určeny, tvoří osoby ve věku od 7 let bez omezení horní věkové hranice, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením, s poruchami autistického spektra a stabilizovaným duševním onemocněním (dle druhu služby), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Bližší charakteristika okruhu osob je součástí popisu jednotlivých druhů Klíčem poskytovaných služeb. 

Etický kodex

 

1.1.1.       Činnost Klíče je založena na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, v mezinárodně přijatých dokumentech upravujících postavení osob se zdravotním postižením a právních předpisech České republiky.

1.1.2.       Zaměstnanec vykonává svou práci v souladu s právními předpisy a vnitřními pravidly Klíče.

1.1.3.       Zaměstnanec vykonává svou práci odpovědně, svědomitě, čestně a ve shodě s posláním, cíli a zásadami Klíče.

1.1.4.       Zaměstnanec ke všem lidem přistupuje tak, aby se nedopouštěl jakýchkoliv projevů diskriminace z důvodu rasy, etnického původu, jazyka, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry, světového názoru, politického či jiného smýšlení, majetku či jiného postavení. Při své pracovní činnosti důsledně dodržuje právní předpisy zabezpečující ochranu proti diskriminaci.

1.1.5.       Zaměstnanec respektuje důstojnost a hodnoty každého člověka. Dodržuje zásadu korektnosti, slušnosti, zdvořilosti v chování, neprojevování negativních emocí a nežádoucích důvěrností.

1.1.6.       Informacím získaným při výkonu zaměstnání poskytuje zaměstnanec, s výjimkou povinnosti oznámení trestného činu, potřebnou ochranu vyplývající z povinnosti mlčenlivosti.

1.1.7.       Zaměstnanci společným úsilím vytvářejí optimální pracovní atmosféru založenou na vzájemné důvěře. Případné pracovní spory nebo spory týkající se chodu Klíče řeší v nepřítomnosti klientů či návštěvníků Klíče věcně, kultivovaně, otevřeně a v souladu s vnitřními pravidly Klíče.

1.1.8.       Vedoucí zaměstnanci uplatňují vůči zaměstnancům rovný přístup s důrazem na jejich hodnocení dle odvedené práce.

1.1.9.       Zaměstnanec se i v soukromém životě vyhýbá takovému chování, které by mohlo snížit důvěru veřejnosti v činnost Klíče. 

1.1.10.   Zaměstnanec v souvislosti s výkonem práce nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění.

1.2.          Etické principy ve vztahu ke klientům

Zaměstnanec respektuje právo klienta na seberealizaci v míře, kdy současně nedochází k omezení tohoto práva druhých osob.

V případech, kdy klient svým chováním bezprostředně ohrožuje zdraví či život svůj či další osoby, může zaměstnanec jednat proti vůli klienta. Vzniku takových situací je zaměstnanec povinen předcházet.

Zaměstnanec usiluje o nejúčinnější způsob zapojení klienta do řešení jeho nepříznivé sociální situace a zachovává hranice pracovních kompetencí.

V případě práce s klientem s odlišným typem komunikace hledá zaměstnanec nejúčinnější způsoby dorozumění se s klientem, a to i prostřednictvím třetích osob.

Informace o klientovi zaměstnanec požaduje s ohledem na rozsah a průběh služeb, které mají být klientovi poskytnuty.

Zaměstnanec si uvědomuje případné situace střetu zájmů a nezneužívá tísně či jiného nevýhodného postavení klienta ve svůj prospěch, či prospěch třetí osoby.

1.3.          Etické principy ve vztahu k zaměstnavateli

Zaměstnanec má právo požádat o pomoc a spolupráci jiného zaměstnance kdykoli se domnívá, že by jeho práce s klientem mohla být ohrožena např. střetem zájmů, jeho nedostatečnou kompetencí či jinými překážkami ve vztahu ke klientovi.

Zaměstnanec má právo přiměřeným způsobem chránit sám sebe, a to jak přiměřenou sebeobranou vůči fyzické agresi klienta, tak odmítnutím pracovního úkolu, který považuje za nebezpečný.

Klíč vytváří podmínky, které umožňují zaměstnancům přijmout pracovní povinnosti v souladu s tímto kodexem.

1.4.          Etické principy ve vztahu ke kolegům

Zaměstnanec spolupracuje s kolegy a odborníky z oboru.

Zaměstnanec upřednostňuje týmovou spolupráci před individuálním pojetím výkonu služby.

Zaměstnanec respektuje znalosti a zkušenosti, rozdíly v názorech či praktické činnosti svých kolegů a dobrovolníků.

1.5.          Etické principy odbornosti povolání

Zaměstnanec dbá na udržování a zvyšování kvality a odbornosti poskytované služby.

Zaměstnanec je zodpovědný za své celoživotní vzdělávání, které chápe jako základní předpoklad pro udržení a zvyšování kvality služby.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode