GDPR

Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace (dále jen „Klíč“), je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem Klíče je poskytování sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Klíč zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Klíč je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. Poskytování sociálních služeb,

  2. poskytování ošetřovatelské péče a

  3. zajišťování smluvních vztahů.

Kontaktní adresa správce:

Klíč - CSS, p. o., Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc, IČ  708 90 595,
telefon: +420 585 425 921, e-mail: petr.matuska@klic-css.cz, ID datové schránky: svxkkwp

Klíč na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenoval referenta pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí týkajících se této problematiky.

Kontaktní adresa referenta pro ochranu osobních údajů:

Klíč - CSS, p. o., Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc,
telefon: +420 585 425 921, e-mail: gdpr@klic-css.cz

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě podpisu smlouvy o poskytování služeb a následně na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytnutí konkrétní sociální služby (dle charakteru poskytované sociální služby).

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode