Výzva k podání cenové nabídky - Dodávka stravy pro klienty a zaměstnance Klíče – CSS, p. o.

23. 12. 2020
V souladu s příslušnými ustanoveními Základních principů pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými Olomouckým krajem schválených Radou Olomouckého kraje dne 10. prosince 2018
a Směrnicí č. E04/2017 – Zadávání veřejných zakázek Klíče – CSS, p. o., Vás žádám o podání cenové nabídky
na veřejnou zakázku:
Dodávka stravy pro klienty a zaměstnance Klíče – CSS, p. o.
Více informací naleznete v přílohách: