Následující informace 

si snadno přečtete s průvodcem Edou.

Stačí na něj kliknout myší.

Následující informace si snadno přečtete s Edou.
Stačí na něj kliknout myší.

 

Informace pro zájemce o službu

Informace o sociálních službách
- domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč,
- týdenní stacionář Petrklíč,
- denní stacionář Slunovrat
poskytne sociální pracovnice Bc. Anna Štěpánková na telefonním čísle 585 425 921, prostřednictvím e-mailu anna.stepankova@klic-css.cz anebo osobně na adrese Dolní Hejčínská 28, Olomouc - po předchozím telefonickém sjednání termínu schůzky. 

Informace o sociálních službách
- chráněné bydlení Domov,
- denní stacionář Domino,
- podpora samostatného bydlení Šance
poskytne sociální pracovnice Mgr. Andrea Čapková na telefonních číslech 585 313 812, 775 850 280, prostřednictvím e-mailu andrea.capkova@klic-css.cz anebo osobně na adrese Selské nám. 69, Olomouc – po předchozím telefonickém sjednání termínu schůzky. 

a) Žádost o poskytnutí služby sociální péče

Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby předchází osobní jednání se zájemcem a podání písemné žádosti (viz sekce Formuláře). Je–li svéprávnost zájemce omezena, podepisuje žádost soudem ustanovený opatrovník. V tomto případě zájemce k žádosti přiloží kopii rozsudku soudu o omezení svéprávnosti a usnesení o ustanovení opatrovníka. V případě, že je soudem ustanoven podpůrce či zástupce, zájemce přiloží kopii schválení soudu smlouvy o nápomoci, rozhodnutí soudu o schválení vzniku zastoupení.

Seznámení zájemce se službou probíhá v místě poskytování služby. Jednání se účastní zájemce, příp. opatrovník (ale i jiná doprovázející osoba, kterou si zájemce zvolí) sociální pracovník Klíče – CSS, p. o. (dále jen Klíč), vedoucí služby, případně další zaměstnanci Klíče. Zájemce je srozumitelným způsobem seznamován s nabízenou službou (pravidla poskytování služby, podmínky a obecné způsoby a možnosti poskytování služby - místo a čas, okruh osob, pro které je určena, cena služby, kapacita). V případě pobytové či ambulantní služby je nabídnuta prohlídka veřejných prostor budovy.

Na základě zájemcem podané žádosti a na základě návazného osobního jednání Klíč posoudí, zda zájemce spadá do okruhu osob, pro které je služba určena. Formou rozhovoru jsou se zájemcem projednávány očekávání, požadavky, potřeby a osobní cíle zájemce o službu a rozsah možné individuální podpory či pomoci. O průběhu jednání je veden písemný záznam. Součástí posouzení žádosti o pobytovou či terénní službu je také provedení sociálního šetření v prostředí, ve kterém zájemce pobývá. Účelem sociálního šetření je hodnocení aktuální nepříznivé sociální situace žadatele a jeho příslušnosti k okruhu osob, kterým je služba určena.

Žádost bude považována za aktivní pouze v případě, kdy bude mít zájemce zájem být zařazen do pořadníku (to znamená, že v případě uvolnění kapacity bude mít zájem uzavřít smlouvu o poskytnutí služby). V případě, že zájemce neprojeví zájem o zařazení žádosti do pořadníku, proces vyřizování žádosti končí a v případě budoucího zájmu o poskytnutí služby bude nezbytné podat novou žádost.

Osobní údaje zájemce příp. doprovázejících osob uvedené v Žádosti a k ní přiložených dokumentech jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Po ukončení vedení žádosti bude listinná a elektronická dokumentace žadatele v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními pravidly Klíče po nezbytně nutnou dobu archivována. V případě, že v průběhu jednání se zájemcem byly zaznamenány osobní údaje zájemce a žádost o poskytnutí služby nebyla podána, budou tyto údaje skartovány v nejbližším skartačním termínu v období do jednoho roku. Více informací o zpracování osobních údajů najdete v záložce menu označené „GDPR“.

Žádost o poskytnutí služby sociální péče již není považována za aktivní v případě, že zájemce požádal o vyřazení ze seznamu žadatelů, Klíči byl doručen dokument prokazující úmrtí zájemce, zájemce odmítnutý z důvodu naplněné kapacity odmítl vedení žádosti v pořadníku, zájemce byl Klíčem vyzván k doplnění údajů v žádosti a požadované údaje nebyly ani po druhé, písemné výzvě doplněny. Pokud ani po druhé výzvě nedojde k doplnění údajů žadatelem, nebo v případě, že se nepodaří výzvu doručit, nelze proces posouzení žádosti dokončit a žádost nebude nadále vyřizována.

Při příjmu do domova pro osoby se zdravotním postižením je nutné zahájit a dokončit očkování proti virové hepatitidě typu B vč. vyšetření protilátek AntiHbs.

Formuláře žádostí si zde můžete stáhnout k vytisknutí a následnému ručnímu vyplnění.

 

b) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Jednání může být završeno uzavřením smlouvy v případě, že zájemce o službu odpovídá okruhu osob, kterým je služba určena (viz popis jednotlivých služeb), zájemce projeví o poskytování služby zájem, kapacita služby není naplněna a pokud se ukáže, že zájemce i Klíč mají společný zájem – tj. Klíč je schopen napomoci naplnění potřeb, požadavků a osobních cílů zájemce a zájemce akceptuje podmínky poskytování těchto služeb. Zájemce bude vždy informován o vyhovění či nevyhovění žádosti (s uvedením důvodu odmítnutí). V případě zájmu sociální pracovník poskytne informace o alternativních sociálních službách. Pokud je zájemce odmítnut z důvodu naplněné kapacity služby, je mu nabídnuto vedení žádosti v pořadníku (viz výše). Pokud zájemce projeví zájem o zařazení do pořadníku, bude do něj zařazen. Jestliže zájemce po vyzvání (při uvolnění místa) odmítne uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby nebo na tuto výzvu nereaguje, vyzve Klíč k uzavření smlouvy dalšího zájemce z pořadníku. Zájemce, který odmítl uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby nebo nereagoval na výzvu, bude vyzván k uzavření smlouvy při dalším uvolnění místa. Pokud ani v tomto případě neuzavře zájemce smlouvu nebo na výzvu nebude reagovat, žádost bude z pořadníku vyřazena a v případě budoucího zájmu o poskytnutí služby bude nezbytné podat novou žádost.

Na základě jednání se zájemcem jsou vymezeny oblasti a cíle spolupráce v rámcovém Projektu osobního rozvoje klienta, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí služby sociální péče. Podstatou uzavření smlouvy je úprava vztahů mezi zájemcem a Klíčem, tj. stanovení bližších podmínek poskytování služeb. Smlouva obsahuje ujednání týkající se druhu sociální služby, průběhu, podmínek a rozsahu poskytované služby, vymezení cílů spolupráce, dále vymezuje místo a čas poskytování služby, výši úhrady a způsob jejího placení a vyúčtování, ujednání o dodržování vnitřních pravidel poskytovatele, adaptační dobu, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, dobu platnosti smlouvy a způsob, jakým ji lze měnit.

 

Před uzavřením smlouvy o poskytování služby domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář zájemce předloží:

-       doklad o přiznání příspěvku na péči,
-       doklady o příjmech (důchodový výměr, doklady o jiných příjmech dle § 7 zákona č. 110/2006 Sb., má-li zájemce zájem o snížení úhrady dle ustanovení odst. 3) § 73 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách),
-      kopii průkazu mimořádných výhod,
-      očkovací a zdravotní průkaz,
-      doklady o ukončení (průběhu) školní docházky – vysvědčení z posledního ukončeného ročníku, příp. dokumenty o způsobu plnění školní docházky,
-       vlastní fotografii,
-       jiné dokumenty (rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, ustanovení opatrovníka, schválení soudu smlouvy o nápomoci, rozhodnutí soudu o schválení vzniku zastoupení, příp. o nařízené ústavní výchově, rozhodnutí obecního úřadu o změně příjemce sociálních dávek, prohlášení o existenci příp. závazků, popř. srážek z příjmu klienta atd.),
-       posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství a aktuální rozpis užívaných léků a příp. ošetřovatelské péče.

 

Před uzavřením smlouvy o poskytování služby chráněné bydlení zájemce předloží:

-       vlastní fotografii,
-       posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství,
-       rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, ustanovení opatrovníka, příp.příp. schválení soudu smlouvy o nápomoci, rozhodnutí soudu o schválení vzniku zastoupení.

nápomoci, rozhodnutí soudu o schválení vzniku zastoupení.,

 

Sociální pracovník zájemce podrobně seznámí s obsahem smlouvy, adekvátním způsobem i nezletilé či zájemce s omezením svéprávnosti. Pokud zájemce není schopen (dle lékařského posudku) sám jednat a nemá zákonného zástupce/opatrovníka, zprostředkuje mu sociální pracovník zastupování obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

V případě, že klient potřebuje podporu při hospodaření s finančními prostředky, může, po uzavření smlouvy, klient chráněného bydlení, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením a podpory samostatného bydlení požádat o zasílání svých finančních prostředků na depozitní účet zařízení.
K těmto službám je zplnomocněn sociální pracovník spolu s patronem klienta.

c) Informace o úhradách

Úhrada za poskytované služby je stanovena ceníkem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. Služby jsou hrazeny zálohově předem, po uplynutí daného měsíce je záloha vyúčtována a příp. přeplatek (dle smlouvy měsíčně příp. čtvrtletně) vrácen klientovi. Při předem oznámené nepřítomnosti mimo zařízení má klient dle smlouvy nárok na vrácení příslušné části úhrady.

Stáhněte si ceníky, platné od 1. července 2020 ve formátu pdf:

DENNÍ STACIONÁŘE

Denní stacionář Domino, Selské nám. 69, Olomouc

Denní stacionář Slunovrat, Dolní Hejčínská 28,Olomouc

 

TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Týdenní stacionář Petrklíč, Dolní Hejčínská 28, Olomouc

 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Petrklíč, Dolní Hejčínská 28, Olomouc

 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Šance (terénní sociální služba)

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

 Domov, Chválkovická 13, Olomouc 

 

Prezentace zde

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode