Týdením stacionářem PETRKLÍČ 

Vás provede naše průvodkyně.

Stačí na ni kliknout myší.

Týdenní stacionář

 

Kontakty

Týdenní stacionář Petrklíč, Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc

Telefon: 585 425 921
e-mail: radka.vyslouzilova@klic-css.cz
 

 

Poslání týdenního stacionáře Petrklíč (dále jen "TS Petrklíč")

Posláním TS Petrklíč je prostřednictvím individuálně poskytované sociální služby zajistit lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, popř. s poruchou autistického spektra podporu a pomoc ve zvládání života a nalézání možností seberealizace.

Obsahem služby je zejména:
·      ubytování v jednolůžkových či vícelůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, případně s kuchyňským koutem,
·      poskytnutí 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře),
·      podpora a pomoc při oblékání a svlékání, přesunu na lůžko, při podávání jídla a pití, při pohybu uvnitř i mimo zařízení,
·      pomoc při osobní hygieně a použití WC,
·      rozvoj pracovně výchovné činnosti (úklidové práce, práce v dílnách, vaření), nácvik a rozvoj pohybových dovedností (chůze, sportovní činnosti, ruční práce),
·      rozvoj dovednosti dorozumět se, vyjadřovat své názory, navazovat a udržovat mezilidské vztahy, volnočasové aktivity,
·      zprostředkování přiměřeného způsobu vzdělávání, popř. pracovního uplatnění,
·      podpora a pomoc při účasti na společenských, kulturních a sportovních akcích,
·      podpora při nakupování, návštěvě lékaře, cestování veřejnou dopravou,
·      muzikoterapie, dramaterapie, bazální stimulace, perličková koupel, pobyt v relaxační místnosti,
·      podpora či pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
·      základní sociální poradenství (podávání informací o návazných službách, podpora při řešení nepříznivé životní situace, informace o sociálních dávkách).

Cílem služby je:
·      rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem,
·      dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě,
·      zachování či rozvoj přirozených mezilidských vztahů klienta.

Okruh osob, kterým je služba určena:

osoby ve věku od 7 do 64 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení středního až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra.

Služba není určena pro osoby s mentálním postižením:
·      kombinovaným se smyslovým postižením, které vyžaduje specializovanou péči v důsledku výrazného snížení sluchových a zrakových schopností,
·      s projevy autoagrese, kterým není možné zamezit ochrannými opatřeními, popř. agrese, které není možné ovlivnit zákonem stanovenými opatřeními omezujícími pohyb osob.

Poskytovatel služby TS Petrklíč může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud:
·      neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
·      nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
·      osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
·      zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tj.:
        -       zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
        -       osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu infekční nemoci,
        -       chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

V závislosti na primárním postižení klienta je služba poskytována v těchto skupinách:

Skupina A

Osoby s mentálním postižením zpravidla středního až těžkého stupně, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením.

Obvyklý počet klientů ve skupině je 4.

Skupina B

Osoby s mentálním postižením zpravidla středního až hlubokého stupně a poruchou autistického spektra, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením.

Obvyklý počet klientů ve skupině je 1.

Skupina C

Osoby s mentálním postižením zpravidla těžkého až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením.

Obvyklý počet klientů ve skupině je 1.

Provozní doba služby

Služba je poskytována v pracovní dny od pondělí od 6:30 do pátku 17:00 hodin.

Kapacita služby: 6 klientů

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode