Svobodný přístup k informacím

1. Základní pojmy

Informací se pro účely této směrnice rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoli podobě, zaznamenaný na jakémkoli nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Zákonem se rozumí zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění.
Žadatelem je pro účely této směrnice každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
Žádostí – se pro účely této směrnice rozumí podání obsahující náležitosti o poskytnutí informace.

2. Způsob poskytování informací
Informace se poskytují

 • zveřejněním (např. www stránky, výroční zprávy),
 • na základě žádosti
3. Náležitosti žádosti o poskytnuté informace
 • Žádost může být podána ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím elektronických komunikací, kterými jsou e-maily vedoucích zaměstnanců nebo datová schránka Klíče (ID svxkkwp).
 • Žádost je podána dnem, kdy je zaevidovaná ve spisové službě Klíče. Evidenci provádí administrativní pracovnice, v její nepřítomnosti pověřený zaměstnanec, a to v souladu s vnitřní směrnicí Klíče upravující vedení dokumentace.
 • Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Klíči, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. 
 • Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Neobsahuje-li žádost požadované náležitosti a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.
 • V případě, že žádost se týká informace již zveřejněné, lze informaci poskytnout odkazem, kde lze tyto již zveřejněné informace získat. Žadatele je třeba takto odkázat písemně nejpozději do 7 dnů od podání žádosti. Pokud bude žadatel trvat na přímém poskytnutí zveřejněné informace, bude mu poskytnuta.
4. Odložení žádosti
 • Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve Klíč žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, Klíč žádost odloží.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Klíč žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, Klíč rozhodne o odmítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují ke Klíči, žádost bude odložena a tato skutečnost bude 7 dnů ode dne podání 

5. Omezení poskytování informací

 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje Klíč poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Neposkytne informaci, vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby. 
6. Vyřizování žádostí a lhůty
 • Žádosti podané ústně budou vyřizovány neformálně, tedy ústně bez zbytečného nárůstu administrativy a v případě možností okamžitě. Ústní informace poskytuje každý zaměstnanec Klíče v souladu se svou pracovní náplní.
 • U písemných žádostí počíná běh lhůty dnem, kdy byla podána.
 • Žádost je třeba zpracovat písemně nejpozději do 15 dnů od jejího podání. Zaměstnanec pověřený vyřízením žádosti o postupu jejího zpracování vede záznam.
 • Lhůtu pro poskytnutí informace může Klíč prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.
 • O prodloužení lhůty i o jeho důvodech musí být žadatel vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
7. Stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace a opravné prostředky
 • Písemnou stížnost na neposkytnutí ústní informace ze strany zaměstnance Klíče je možno podat jeho řediteli.
 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:
  a)    kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace, nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  b)    kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
  c)    který nesouhlasí s výši úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informací.
 •  Stížnost podává žadatel do 30 dnů ode dne:
  a)    doručení sdělení,
  b)    uplynutím lhůty pro poskytnutí informace viz bod 6.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, bude o ní sepsán písemný záznam. Záznam obsahuje zejména místo a datum pořízení záznamu, předmět stížnosti, údaje umožňující identifikaci stěžovatele, tedy jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, vylíčení důvodů podání stížnosti, jméno, příjmení a funkci osoby, která záznam sepsala.
 • Stížnost na postup Klíče při vyřizování žádostí o informace je možno podat na Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

8. Úhrada nákladů za poskytování informací

 • Za ústně poskytnutou informaci se úhrada nepožaduje.
 • Klíč bude požadovat úhradu skutečných nákladů souvisejících se zpracováním informace.
 • Výše úhrady bude žadateli písemně oznámena před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.
 • Úhrada bude vyčíslena v souvislosti s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí (hotově v pokladně Klíče nebo na účet 30127811/0100), Klíč žádost odloží. 
9. Dokumenty vyšší úrovně
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
10. Přílohy

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode