Spolupracující subjekty

Běžné služby dostupné veřejnosti

Zařízení zjišťuje zájem klienta o využívání běžných veřejných služeb a zaznamenává je do Projektů osobního rozvoje klienta. Zařízení pomáhá klientům kontaktovat a využívat další služby podle jejich přání, zejména ty, které směřují ke zvyšování samostatnosti a nezávislosti na zařízení. Vytváří podmínky k využívání běžných veřejných i komerčních služeb, k nimž patří např.:

·         obchody sloužící veřejnosti (nákupní centra, tržnice, opravny, čistírny apod.);
·         pošta;
·         restaurace, bufety;
·         banky, bankomaty (manipulace s finančními prostředky klienta);
·         lékárny, prodejny zdravotnických potřeb, optiky;
·         Krajský úřad Olomouckého kraje, Magistrát města Olomouce
·         sportovní akce, stadiony, koupaliště, kina, divadla, výstavy, muzea, církevní spolky;
·         kadeřnictví, holičství, pedikúra, kosmetika;
·         další veřejná místa (např. knihovny, řemeslné služby apod.);
·         návštěvy praktických a odborných lékařů klienta, návštěvy rehabilitačního centra, léčebných procedur naordinovaných lékaři apod.

Služby zdravotnických zařízení, praktických a odborných lékařů

Zařízení podporuje klienty ve využívání služeb zdravotnických zařízení v souladu s jejich cíli a potřebami. Klienti si sami zvolí praktického lékaře, které pravidelně navštěvují.

Zařízení poskytuje podporu při doprovázení ke zvoleným lékařům a do zdravotnických zařízení v případě, že zákonný zástupce klienta nebo opatrovník není schopen činnost vykonávat ze zdravotních nebo vážných osobních důvodů.

V případě akutního zhoršení zdravotního stavu klienta pracovníci v přímé péči poskytují podporu klientovi zajištěním RZP a popř. klienta doprovázejí do zdravotnického zařízení.

Dodavatelé stravy

Zařízení nemá vlastní stravovací provoz. Dodávky jednotlivých jídel jsou zajištěny smluvně.

Organizace poskytující vzdělávání

Klienti plnící školní docházku navštěvují Střední a základní školu Prof. Zdeňka Matějčka podle stanoveného rozvrhu hodin buď každý den, nebo na základě individuálního plánu klienta.

·         Střední a základní škola DC 90 v  Olomouci Topolanech,  Nedbalova 36, 77200, tel: 585754810, fax: 585416976, E-mail : skoladc90@seznam.cz, odloučené pracoviště Olomouc, Husitská 19, tel, fax 585436636:

1.    Praktická škola pro žáky s více vadami  se zaměřením na péči o rodinu a domácnost s přípravou na práce v zahradnictví  

2.    Odborné učiliště pro žáky s více vadami: tříleté učební obory - keramické práce, květinářské, zelinářské, ovocnářské práce, absolventi získají výuční list.

 

Návaznost služby na další sociální služby

Prostřednictvím dalších návazných organizací - občanských sdružení se naši klienti zapojují do běžného života společnosti. Klíč spolupracuje s níže uvedenými organizacemi:

SPOLU Olomouc

Činnost organizace se zaměřuje na vyrovnání příležitostí lidí s mentálním a kombinovaným postižením prostřednictvím individuální podpory, která jim umožní využívat všech možností naší společnosti. Tím dochází k začlenění mezi vrstevníky do běžného života.

Bližší informace o občanském sdružení lze získat na internetové adrese www.spoluolomouc.cz   nebo telefonicky: 585 221 546, 585 237 195.

Klienti Klíče využívají těchto služeb SPOLU Olomouc:

a/ Program podporovaného zaměstnávání

Cílem tohoto programu je poskytovat uživateli takové druhy podpory, aby se dle svých schopností mohl uplatnit na trhu práce, zároveň poskytuje program podporu zaměstnavatelům, kteří těmto lidem práci nabídnou.

Bližší informace o tomto programu je možné získat formulováním svého dotazu na e-mail: spolu.apz@volny.cz nebo telefonickým spojením s pracovníkem sdružení na telefonu/faxu: 585 221 546.

b/ Program osobní asistence

Cílem programu je rozšířit lidem s mentálním a kombinovaným postižením příležitosti pro běžný nesegregovaný života podpořit je v rozvoji samostatnosti a soběstačnosti.

Bližší informace o tomto programu získáte formulováním svého dotazu na e-mail: spolu.spi@volny.cz nebo telefonickým spojením s pracovníkem SPOLU na telefonu/faxu: 585 221 546.

Pracovní skupina sebeobhájců „Sami za sebe“

Skupina sebeobhájců pracuje pod vedením pracovníků Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou vede Mgr. Zdena Kozáková, Ph.D. Je to pracovní skupina vytvořená z lidí s mentálním postižením.

Program probíhá formou zamyšlení, diskuzí a nácviku potřebných dovedností o aktuálních tématech každodenního života, o komunikačních bariérách, o poznávání světa, který je obklopuje.

Oblastní Unie neslyšících

Tato organizace poskytuje následující sociální služby osobám se sluchovým postižením a jejich rodičům:

·         poradenství,
·         krizová telefonická pomoc,
·         aktivizační a rehabilitační služby,
·         tlumočnické služby,
·         pořádání kurzů znakového jazyka,
·         rekondiční pobyty a tábory,
·         sportovní soutěže a soustředění.

Kontakt: Oblastní unie neslyšících, Jungmannova 25, 772 00 Olomouc, tel. 774 585 225 nebo 777 959 722, sms. 777 854 328, e-mail: ouneslysicich.ol@iol.cz

JAN (Jdeme autistům naproti)

Jdeme autistům naproti - Olomouc ve zkratce JAN nabízí pomoc, podporu a poradenství lidem a rodinám  s postižením autistického spektra. Poskytuje informace a osvětu veřejnosti, spolupracuje s odborníky i orgány státní správy a samosprávy, organizuje zájmové aktivity pro děti i celé rodiny, přednáškové akce. Kontakt: Markéta Jandeková, Rumunská 11, Olomouc, tel: 608 366 835, jan-olomouc.estranky.cz.

APLA  (Asociace pomáhající lidem s autismem)

APLA buduje systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem trpícím PAS i jejich rodinám.

Organizace si klade za cíl fungovat jako profesionální mezičlánek mezi rozsáhlými aktivitami v rámci cílové skupiny a všemi ostatními institucemi zodpovědnými za příslušné programy v oblasti péče o osoby s PAS. Jde především o hledání možností integrace pro tyto lidi.

Kontakt: Na Truhlářce 24, 180 00 Praha 8, tel: +420 284 684 959, apla@apla.cz

s.r.o. RL – CORPUS  

Rehabilitační ambulance provádějící školení terapeutů a rodičů ve Vojtově reflexní lokomoci.

Kontakt: p. V. Kovačíková, Mošnerova 1, Olomouc, tel: 585 413 102

Společnost pro ranou péči

Společnost pro ranou péči poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením. Posláním společnosti je také hájit práva rodičů dětí s postižením.

Kontakt: Střední Novosadská 52, Olomouc, tel: 585 222 921, 777 234 035 

Návaznost služby na organizace nabízející zájmové aktivity

Sportovní klub UP Olomouc, kontakt: U sportovní haly 38/2, Olomouc – Lazce, tel: 585 223 960

Komunitní plánování Olomouckého kraje

Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám, potřebám komunity (obce) a potřebám lidí. Na plánování se podílejí zástupci obce, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a široká veřejnost.

Cílem projektu „Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Olomouci“ je posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva, omezení sociálně patologických jevů a rozvoj vzájemné spolupráce v rámci olomoucké komunity prostřednictvím naplňování aktivit procesů komunitního plánování.

Statutární město Olomouc získalo na projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Olomouci“ podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie.

Dobrovolníci

Dobrovolníci pracují v Klíči na základě příkazní smlouvy. Provádí pro Klíč výpomoc za předem stanovených podmínek.

Maltézská pomoc – o.p.s. Wurmova 7, Olomouc, olomouc@maltezskapomoc.cz tel. 736 620 804

Cílem činnosti organizace je pomoc osobám se zdravotním postižením začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. 

Spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci udělila statut Fakultního zařízení PdF UP Olomouc. Z tohoto statutu vyplývá povinnost zprostředkovávat praxe studentům z výše uvedené fakulty, náslechy a rozborové hodiny, vytvořit studentovi všechny potřebné předpoklady k výkonu sjednané pracovní činnosti.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode