Podporou samostatného bydlení ŠANCE 

Vás provede náš průvodce Eda.

Stačí na něj kliknout myší.

Šance

Kontakty

Chráněné bydlení Domov, Chválkovická 13, 772 00 Olomouc
Telefon: 585 313 457, 725 099 390
e-mail: sance@klic-css.cz, anna.hamelova@klic-css.cz

 

 

Poslání služby Podpora samostatného bydlení Šance (dále jen "PSB Šance")

Posláním služby PSB Šance je prostřednictvím individuálně poskytované terénní sociální služby umožnit dospělým lidem s lehkým až středním stupněm mentálního postižení, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením využívat a rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti k osobní realizaci včetně samostatného bydlení.

Obsahem služby je zejména:
·      pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklidu, praní, žehlení, nakupování, hospodaření s penězi, zajištění stravy),
·      rozšiřování či udržování znalostí a dovedností, podpora při kontaktu s rodinou, při získávání pracovních dovedností a návyků souvisejících s možným uplatněním na trhu práce, podpora v oblasti partnerských vztahů, podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování,
·      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na veřejné instituce, k lékaři, na kulturní a společenské akce, běžně dostupné služby, podpora při vytváření a udržování mezilidských vztahů, při využívání sociálních sítí),
·      pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
·      základní sociální poradenství (podávání informací o návazných službách, podpora při řešení nepříznivé životní situace, informace o sociálních dávkách).

Cílem služby je:
·      rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím k jeho možnostem, schopnostem, dovednostem, zájmům a představám,
·      dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě,
·      rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta,
·      udržení samostatného bydlení v přirozeném sociálním prostředí.

Okruh osob, kterým je služba určena:
osoby ve věku od 18 (bez omezení horní věkové hranice), které mají sníženou soběstačnost z důvodu lehkého až středního mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením, žijící v domácnosti (bytě či domě) na území města Olomouce, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osoby se sluchovým postižením musí být schopné efektivní komunikace prostřednictvím znakového jazyka či alternativní formy dorozumívání.

Poskytovatel služby může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud:
·      neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
·      nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
·      osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Provozní doba služby

PSB Šance je provozována celoročně mimo dny pracovního klidu a státem uznané svátky. 

Provozní doba stanovena od 7:00 do 22:00 hodin. Může být prodloužena či pozměněna na základě požadavků a potřeb klientů.

Kapacita služby:  7 klientů

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode