Klíč - centrum sociálních služeb získal v rámci prostřednictvím Odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87) dotace na realizaci projektů:

 

Název projektu: Zefektivnění služeb Klíče – centra sociálních služeb, p. o.

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007624

Výše dotace: 1 625 750 Kč

Lhůta, v ním má být dosaženo účelu:

zahájení realizace projektu: 1. 3. 2018

ukončení realizace projektu: 29. 2. 2020

 

Popis projektu:

Cílem projektu je posouzení úrovně naplňování některých zákonných povinností poskytovatele sociálních služeb a vybraných kritérií standardů kvality vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, prostřednictvím auditů kvality zohledňujících specifika organizací poskytovaných služeb, návazné zpracování plánů opatření pro jednotlivé služby a jejich implementace.

V rámci projektu bude provedeno i posouzení systému řízení a rozvoje lidských zdrojů a jeho inovace.

Odkaz na projektový web: Klic3.dev.cepac.cz

 

Název projektu: Zavedení asisitních technologií do práce s lidmi s mentálním či vícenásobným postižením v Klíči - centru sociálních služeb, p. o.

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007545

Výše dotace: 2 094 138,75 Kč

Lhůta, v níž má být dosaženo účelu:

zahájení realizace projektu: 1. 3. 2018

ukončení realizace projektu: 30. 11. 2019

 

Popis projektu:

Cílem realizace projektu je inovace metod poskytování sociální služby s využitím moderní techniky a technologie, kterou pracovnici v přímé péči budou implementovat při práci s klienty Klíče. Ačkoli tato metoda je běžně používána v sociálních službách v zahraničí, její zavedení v Klíči představuje inovativní řešení, které přispěje k efektivnější práci, zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb s větší mírou pozitivního dopadu na klienty služby.

Odkaz na projektový web: Klic4.dev.cepac.cz

 

 

 

Název projektu: „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji"

Registrační číslo projektu          CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2015
Datum ukončeni realizace projektu: 28. 2. 2019

 

Celkové náklady v Kč: 336 620 483, 64 Kč

Výše dotace ESF: 286 127 411, 09 Kč

Výše dotace ze státního rozpočtu: 33 662 048, 36 Kč

Podíl Olomouckého kraje: 16 831 024, 19 Kč

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zajistit fungování 7 vybraných služeb sociální prevence na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem 10812006 Sb. o sociálních službách.

V rámci projektu budou financovány následující služby sociální prevence:

• azylové domy (§ 57) - v rámci § 57 budou podporovány Azylové domy pro muže a ženy a Azylové domy pro rodiny s dětmi,

• sociální rehabilitace (§ 70),

• sociálně terapeutické dílny (§ 67),

• podpora samostatného bydlení (§ 43),

• domy na půl cesty (§ 58),

• intervenční centra (§ 60a)

• a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65).

Vybrané sociální služby projektu budou podporovat cílové skupiny v tomto projektu a přispívat k jejich sociálnímu začleňování, které je definováno jako proces, který zajišt'uje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Po dobu realizace projektu bude zajištěno stabilní financování vybraných služeb pro cílové skupiny.

Realizací projektu bude dosaženo vytvoření podmínek pro prevenci sociálního vyloučení a pro sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Olomouckého kraje prostřednictvím zajištění poskytování dostupnosti a kvality a kontroly služeb vybraných sociální prevence (azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby pro rodiny a dětmi, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace).

Pro Klíč - centrum sociálních služeb, p. o. poskytující službu Podpora samostatného bydlení Šance byla v rámci projektu uzavřena smlouva o zajištění poskytování sociálních služeb č. 2016/00816/OSR/DSM dne 31. 3. 2016 na období 1. 4. 2016 - 31. 12. 2018.

Vyrovnávací platba k pokrytí čistých nákladů za období:

1. 4. 2016 - 31. 12. 2016      357.200 Kč

1. 1. 2017 - 31.12. 2017       489.200 Kč

1. 1. 2018 - 31. 12. 2018      474.600 Kč

Celkem:                                 1.321.000 Kč

 

 

 

 

Poskytnutí dotace Olomouckého kraje v rámci projektu

 „Spolupráce s Autismecenter Syd“

S finančním přispěním Olomouckého kraje v rámci projektu „Spolupráce s Autismecenter Syd“ uskutečnili tři pracovníci Klíče – centra sociálních služeb, p. o., PaedDr. Petr Matuška, Ph.D., Mgr. Markéta Gregorová, Ing. Jiří Ondrušák a Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D. z PřF UP Olomouc ve dnech 5. 10. – 8. 10. 2015 pracovní cestu do Dánska.

Vlastní stáž v Dánsku proběhla ve dnech 6. 10. a 7. 10. 2015, při které zaměstnanci Autismecenter Syd předali účastníkům stáže mnoho zajímavých informací o své organizaci a o způsobech práce s klienty a také prakticky ukázali, jak a kde na svých pracovištích moderní přístupy v práci s autisty uplatňují.

 

Průběh stáže

Po večerním příjezdu do dánského města Aabenraa jsme další den ráno, v úterý dne 6. 10. 2015 jeli do Rhedersboorgu, kde jsme byli seznámeni jak se strukturou organizace Autismecenter Syd (ve které je začleněno m. j. i samostatné vývojové oddělení), tak i s cíli a s filosofií práce v této organizaci. V Autismecenter Syd kladou u pracovníků velký důraz především na flexibilitu zaměstnanců, aby každý pracovník dokázal pracovat operativně ve všech potřebných službách, čímž je zaručena znalost každého pracovníka všemi klienty. Tento proces, při kterém pracovník získává důvěru všech klientů, je výhodnou a dlouhodobou investicí a je funkční jen díky nízké fluktuaci pracovníků. Mezi pracovníky jsou odborníci různého zaměření (např. specialisté na muzikoterapii, na arteterapii, na problémové chování), kteří díky univerzálnímu uplatnění v organizaci uplatňují svou specializaci na všech potřebných pracovištích.

 

Úvodní setkání s vlevo sedícím ředitelem Autismecenter Syd, Erikem Host Madsenem a u tabule stojícím Mogensem Conradsenem , který měl na starosti organizaci naší stáže v Dánsku

 

Na nízkou fluktuaci má velký vliv jednak speciální systém odborného vzdělávání v oblasti problematiky autismu, celková péče o zaměstnance a také uplatňování tzv. „sociálního konstruktismu“. Tento systém je založen na třech pilířích: respektu ke každému člověku, systemickém přístupu a na komunikaci chováním. Pohledem tohoto paradigmatu není žádný člověk hloupý, jen může někdy dělat hloupé věci. Takto získávají v Autismecenter Syd možnost nacházet významy i negativních projevů chování a člověk jako takový zde nikdy neztrácí svou hodnotu.

Před polednem jsme navštívili denní centrum ve Skovbogardu, kde jsme se seznámili s novým, velmi zajímavě prostorově řešeným přízemním objektem. Každý klient zde má svůj prostor vytvořený speciálně posuvnými stěnami, které umožňují individuální i společné prostory zvětšovat a zmenšovat dle potřeb. Každý klient zde má postel pro odpočinek i pracovní stůl a židli pro pracovní činnosti. Součástí každého takového otevřeného pokoje je i systém struktur pro denní činnosti a systém pro komunikaci v různé obtížnosti, podle toho, jak který systém konkrétnímu klientovi vyhovuje (předmětový, fotografický, obrázkový, piktogramový atp.), přičemž při této práci se využívají úspěšně i tablety. Pomocí nich klient komunikuje s pracovníky a ukazuje například, jakou činnost právě chce vykonávat, jaké emoce právě sdílí, vybírá si aktivity, které chce dělat. Každý pokoj má dveře na terasu s posezením, na kterou navazuje velký travnatý dvůr s trampolínou, houpačkou a dalším vybavením pro odpočinkové, sportovní a jiné aktivity.

 

 

Na snímku je zachycený popisovaný prostor ve Skovbogardu, který má k dispozici každý klient a společný venkovní prostor s posezením, trampolínou, houpačkou a vybavením pro volný čas

Po poledni jsme se vrátili do Rhedersboorgu, kde jsme si prohlédli zdejší chráněné bydlení. Také zde se jednalo o přízemní budovu, která umožňuje klientům vstup do zatravněného dvorku a pobyt venku. Každý klient má v tomto chráněném bydlení svůj pokoj a sdílí i společné prostory. Prostory, které patří jen určitým klientům, jsou zde rozlišeny barvou podlahy. Jinou barvu podlahy tak mají prostory společné, běžně sdílené dohromady, jinou barvu podlahy má prostor, který může sdílet v danou chvíli jen jeden klient (například kuchyň) a v jiné barvě je podlaha místnosti, která patří jen určitému klientovi. Pokoje jsou velmi pečlivě přizpůsobeny individuálním potřebám klientů, takže např. klientovi majícímu nezvladatelnou potřebu ničit vnitřní omítky a oděvy je toto příslušným vybavením a opatřeními umožněno. Pokoje obsahují také struktury týkající se organizace a průběhu dne a také některých jednotlivých činností – například struktury postupů ranní a večerní hygieny.

 

Vnitřní a venkovní prostředí chráněného bydlení v Rhedersboorgu

Po odpolední pauze jsme se přemístili do centra SorenSorensen v Medvej Aabernaa, kde jsme měli možnost prohlédnout si školu AspIT. Jedná se o speciální školu pro klienty s Aspergerovým syndromem zaměřenou na vzdělávání v oblasti výpočetní techniky a programování. Ke studiu jsou přijímáni jen jedinci, kteří jsou v tomto oboru skutečně talentovaní, čímž je dosaženo velmi vysokého procenta uplatnění klientů po studiu v praxi (naprostá většina klientů po studiu pracuje v běžných firmách zabývajících se programováním a vývojem nových SW). Po oficiálním programu ve škole AspIT byly řediteli školy i řediteli Autismecenter Syd předány reklamní předměty Olomouckého kraje.

 

Předání reklamních předmětů Olomouckého kraje řediteli Autismecenter Syd, Eriku Hostu Madsenovi

 

Další den, středa 7. 10. 2015, byla dopoledne věnována setkání v Multirummet ve Skovbogardu. To bylo pro nás velmi inspirativní, protože nám kolegové z Dánska ukázali pestré využití nových technologií pro práci s autisty. Konkrétně práci s tablety, interaktivní tabulí a interaktivní podlahou. Široké možnosti uplatnění těchto technologií využívají v Autismecenter Syd hlavně v těchto oblastech:

1.      Komunikace – klienti pomocí tabletů i interaktivních zařízení lépe, přesněji a přitom zajímavou herní formou komunikují se svým okolím. Zařízení mají v sobě mnoho obrázkových systémů a fotografií, které lze pořizovat i samotným tabletem. Tak má klient možnost mnohem přesněji vyjádřit své potřeby, emoce atp.

2.      Práce ve strukturách – klienti mají na interaktivních tabulích informace potřebné pro jejich orientaci v čase a v prostoru. Například jaké pracovní a vzdělávací aktivity je čekají, v jakém pořadí, kteří pracovníci se jim budou během dne věnovat, jaké jídlo budou daný den dostávat, kdo má dnes svátek, jaké je a bude počasí, jaké a na kdy jsou plánovány zájmové, relaxační a terapeutické aktivity.

3.      Pracovní postupy – podobně jak při práci ve strukturách jsou vytvořeny systémem obrázků, fotografií a videí pracovní postupy ke zvládání běžných pracovních i jiných úkonů. Na setkání jsme měli možnost vidět například, jak pomocí postupu vizualizovaného pomocí tabletu může klient sám obsluhovat pračku nebo kávovar, přičemž jednotlivé kroky – obrázky a tedy i celý pracovní postup – může vytvořit pracovník sám pomocí fotoaparátu a kamery, které jsou součástí tabletu. U pracovních postupů jsou využívány i tzv. QR kódy, které jsou v uvedeném případě umístěny na pračce a kávovaru. Klientovi se příslušný postup ukáže na tabletu po načtení QR kódu (prostřednictvím čtečky, která je rovněž součástí tabletu) z daného technického zařízení.

4.      Vzdělávání – klienti mohou jak na tabletu, tak i na interaktivních zařízeních (tabuli a podlaze) zajímavou formou procvičovat své znalosti v matematice, čtení dalších školních předmětech.

5.      Zájmové a osobnost rozvíjející aktivity (včetně aktivizace motoriky) – k seberealizaci v těchto oblastech slouží různé herní a logistické aplikace (např. skládanky, výtvarné aplikace, puzzle, hra na praskání balónků, trefovaní do terče, hudební aplikace – hra na projektované nástroje).

6.      Relaxace – k oddechu, uvolnění a k jemnějšímu odreagování jsou určeny aplikace, jako např. vedení a dotýkání se delfína, relaxační hudba s obrázkovou projekcí, akvárium.

Úspěšnost v aktivizaci klientů prostřednictvím interaktivních zařízení je dána především tím, že aplikace pro interaktivní tabule a podlahy se vybírají dle zájmů klientů a individuálně se dále upravují podle celkového zaměření klientů. Výsledkem jsou aplikace, z nichž každá má „styl šitý na míru klienta“ (prostředí aplikace tak může být podle zálib klienta plné panenek, oblíbených zvířat, vesmírných objektů, sportovců, postav fantazy atp.). Klient se pak zapojuje mnohem ochotněji i do činností a aktivit, které by jinak odmítal. Další výhodou je bezpečí projektovaných nástrojů a předmětů, které by klienti jinak mohli brzy rozbít. Na podlahu nebo tabuli jsou tak projektovány například bubny nebo varhany, u kterých skutečně každá klávesa nebo bubínek reaguje a ozývá se příslušný tón bez rizika poškození varhan či bicí soupravy. Tím je i docílena finanční úspora, protože různé nástroje není třeba ani kupovat a ani často opravovat.

 

 

Prezentace ukázky využití tabletu pro pracovní postup zaměřený na praní prádla v pračce a praktické využití interaktivní tabule ke vzdělávání

 

Využití interaktivní podlahy ke hře na bicí soupravu pomocí nohou

 

Odpoledne se uskutečnila návštěva městské radnice, kde jsme se setkali se zástupci místní samosprávy, kteří mají na starosti zajištění sociálního systému a poskytování sociální péče v kraji. Zástupci radnice nás seznámili se systémem fungování samosprávy a také nám podali informace o systému poskytování sociálních služeb, které příslušné složky státní samosprávy zajišťují. Tématem setkání byla i diskuze o možné spolupráci. Také na tomto setkání předal PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. zúčastněným pracovníkům radnice reklamní předměty Olomouckého kraje.

 

Předání reklamních předmětů Olomouckého kraje zástupcům radnice zajišťující v daném kraji systém poskytování sociálních služeb

Stáž v Dánsku pak byla zakončena v Rhedersborgu, kde proběhlo jak zhodnocení stáže, tak i dosavadní spolupráce mezi Autismecenter Syd a Klíčem, a v návaznosti na setkání na radnici se diskutovalo o konkrétnějších podobách a formách spolupráce v budoucnu.

Ve čtvrtek 8. 10. 2015 ráno jsme odjeli z Aabernaa zpět do České republiky, kde jsme v následujících dnech začali hned pracovat na využití získaných poznatků pro vyšší zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb formou vypracování projektu se záměrem využít finanční prostředky z ESF z výzvy č. 023. Projekt „Inovace SW a zavedení nových metod práce s lidmi s mentálním či vícenásobným postižením“ byl do konce listopadu 2015 dopracován a podán.

Projekty

 
 

KLÍČ K POMOCI

1. Popis a realizace projektu

         Posláním chráněného bydlení Domov Klíče – centra sociálních služeb, p. o. v Olomouci je prostřednictvím individuálně poskytovaných sociálních služeb umožnit lidem s mentálním postižením, popř. s přidruženým sluchovým či tělesným postižením využívat vlastní schopnosti a dovednosti k osobní realizaci a vedení plnohodnotného života srovnatelného se životem jejich vrstevníků. Posláním denního stacionáře Domino je prostřednictvím sociálních služeb poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením, popř. lidem s přidruženým tělesným a sluchovým postižením, individuální podporu ve spokojeném zvládání života a nalézání možností osobní realizace.

         Cílem obou služeb je rozvoj osobnosti klienta s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem, dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti, nezávislosti na službě, rozvoj schopností, dovedností a znalostí a zachování či rozvoj přirozené vztahové sítě. Přesto, že klienti obou služeb sami potřebují pomoc druhé osoby, snaží se pomoci tam, kde je zapotřebí.

         V České republice se nachází kolem čtyř desítek útulků pro psy, kam se dostávají nejen zvířata nalezená, ale i původními majiteli nechtěná a vyhozená. Způsob, jakým se někteří "lidé" zbavují svých věrných kamarádů, je ne vždy přijatelný a mnohdy doslova v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Nalezeným, odloženým či týraným zvířatům se útulky snaží poskytovat vstřícný domov, mnohdy však nedisponují dostatečnými finančními prostředky. Proto se klienti chráněného bydlení Domov rozhodli zorganizovat sběr plastových víček, za které nakoupí potřebné krmivo a doplňky alespoň pro některé psi. Pro objekt svoji pomoci si vybrali Psí útulek v Olomouci.

         Klienti za spolupráce s firmami HOTTECH s.r.o a Mapra uskuteční sběr plastových víček. Po dobu 10. 12. 2015 – 10. 12. 2016 bude na třech místech - CHB Domov, DS Domino a ve firmě Mapra probíhat sběr víček. Za získané finanční prostředky bude nakoupeno krmivo pro psí útulek v Olomouci. Jedná se o krátkodobý projekt s cílem upozornit na problematiku odložených psů v ČR, zároveň na schopnost klientů CHB Domov a DS Domino aktivně se podílet na charitativní akci.

Místo projektu: Olomouc a Prostějov

Začátek projektu: 10. prosince 2015

Konec projektu (Slavnostní předání): 20. 12. 2016

2. Cíl projektu

Cíl 1. : Zlepšení podmínek nalezených, odložených nebo týraných psů v Psím útulku v Olomouci.

Cíl 2.: Pocit sebevědomí, důležitosti, prospěšnosti a soudržnosti klientů Klíče ve společnosti vůči danému problému.

Cílová částka

         Předpokládaný zisk z celé akce je 2500,- Kč, za které budeme moci nakoupit 50 kg granulí. Celkové náklady pro Klíč 0,- Kč.

Pozn. V případě požadavku bude ze strany zřizovatele a provozovatele Psího útulku Olomouc vystavena darovací smlouva pro uplatnění daňového odpočtu.

Pozitiva projektu pro Klíč

         Jedná se o PR aktivitu, která svou povahou může CHB Domov a DS Domino zajistit zájem médií a popř. příliv sponzorských darů. Dále pak klientům zachování kontaktu se společenským prostředím a návaznost na další dostupné zdroje.

3. Plán aktivit projektu

1. Schválení navrhovaného projektu

2. Vytvoření sběrných boxů – 3 ks

- materiál na výrobu
- umístění loga Klíče společně s odkazem na webové stránky

3. Propagace

- tvorba události na fb profilu olomouckého útulku a jeho nasdílení ostatními
- webové stránky Klíče
- letáčky vytvořené klienty

4. Dodání boxů na určená místa

- CHB Domov
- DS Domino
- firma Mapra (převoz)

5. Koordinace sběru a odkupu víček

- komunikace s firmou HOTTECH
- odvoz víček

6. Zajištění atraktivity projektu pro média

- předání tiskové zprávy médiím s datem předání krmiva v útulku
- přítomnost alespoň jednoho novináře přímo na akci
- fotodokumentace

7. Nákup krmiv a doplňků a jeho převoz

- nákup krmiva a doplňků ve firmě Mapra
- převoz do Psího útulku v Olomouci

8. Slavnostní předání klienty

- koordinace s útulkem
- převoz klientů do Psího útulku a zpět
- příprava prostoru útulku na předání

4. Zainteresované strany

Klíč – centrum sociálních služeb p. o.

pracoviště CHB Domov
Chválkovická 13
772 00 Olomouc

a

pracoviště DS Domino

Selské náměstí 69
772 00 Olomouc

Zřizovatel:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

firma MAPRA

Svatoplukova 2185/18
796 01 Prostějov

HOTTECH s.r.o.

Areál bývalého vojenského letiště
Na Letišti 429/98
750 02 Přerov-Bochoř
 

Psí útulek Olomouc

Neředínská ul. - areál letiště
779 00 Olomouc

Zřizovatel a provozovatel:

Liga na ochranu zvířat ČR místní organizace Olomouc, o. s.
Jarmily Glazarové 341/5
779 00 Olomouc

5. NÁVRH TISKOVÉ ZPRÁVY PRO MÉDIA:

 

Klíč - centrum sociálních služeb v Olomouci pomáhá opuštěným psům

         Posláním chráněného bydlení Domov v Olomouci je prostřednictvím individuálně poskytovaných sociálních služeb umožnit lidem s mentálním postižením, popř. s přidruženým sluchovým či tělesným postižením využívat vlastní schopnosti a dovednosti k osobní realizaci a vedení plnohodnotného života srovnatelného se životem jejich vrstevníků. Přesto, že klienti sami potřebují pomoc druhé osoby, snaží se pomoci tam, kde je zapotřebí. Pomoc druhým je jednou z aktivit, pomocí které se integrují mezi intaktní spoluobčany. Svou ne-lhostejností tak mohou jít příkladem kdekomu z nás. S podporou pracovníků se tentokrát klienti Klíče rozhodli pomoci opuštěným psům z psího útulku v Olomouci. Jejich cílem je zlepšení podmínek nalezených, odložených nebo týraných psů.

         V České republice se nachází kolem čtyř desítek útulků pro psy, kam se dostávají nejen zvířata nalezená, ale i původními majiteli nechtěná a vyhozená. Způsob, jakým se někteří "lidé" zbavují svých věrných kamarádů, je ne vždy přijatelný a mnohdy doslova v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Nalezeným, odloženým či týraným zvířatům se útulky snaží poskytovat vstřícný domov, mnohdy však nedisponují dostatečnými finančními prostředky. Proto se klienti chráněného bydlení Domov a denního stacionáře Domino rozhodli zorganizovat sběr plastových víček, za které pro tyto psy nakoupí potřebné krmivo. 

 

Finanční podpora obce Velký Týnec.

Název programu: Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2015
 
Výše dotace: 15 000Kč
 
Finanční prostředky byly použity na nákup pracovních pomůcek pro klienty denního stacionáře Domino k různým pracovně-terapeutickým činnostem. 
Každá finanční podpora v době stále se snižujících dotací přispívá k udržování kvality poskytované sociální služby a vede k rozvoji kreativity klientů v rámci terapeutických činností prostřednictvím zhotovených výrobků. 
 

Podstata projektu „Vzdělávací program pro integraci osob s mentálním postižením“

Potřeba seberealizace, smysluplného a užitečného využití času a uplatnění vlastních potenciálů charakterizuje každého jedince.

Pomocí vhodně volené speciálně pedagogické podpory s využitím adekvátních didaktických pomůcek v rámci vzdělávání u klientů s mentálním postižením dochází mj. k zdokonalování kognitivních funkcí a snižování nedostatků v časoprostorové orientaci. Klienti s mentálním postižením získávají takové intelektuální a praktické dovednosti, jež jsou velmi důležitým prvkem v oblasti jejich sociální rehabilitace a profesní orientace.

Záměrem akce bylo vybudovat počítačovou učebnu v budově denního  stacionáře pro dospělé Domino a vybavit ji speciálními výukovými programy. Zpracování výukových počítačových programů bylo zadáno pracovníkům UP Olomouc. Obsah programů  vychází ze současných požadavků klientů Domina a Domova. Počítačová učebna a její vybavení jako materiální didaktický prostředek je využívána k plnění vzdělávacích cílů v rámci Koncepce celoživotního vzdělávání klientů Klíče, která podporuje mj. integraci a začlenění klientů do majoritní společnosti. Počítačová učebna může v budoucnu po ukončení projektu být  využívána i pro osoby s mentálním postižením v okrese Olomouc, jež nejsou v současné  době  klienty našeho zařízení, a to formou návštěvy počítačového kroužku jednou v týdnu v rozsahu 2-3 hod a tím přispívat k všeobecnému rozšíření počítačové gramotnosti u osob s mentálním postižením.

Klienti s podporou speciálních pedagogů mají možnost pracovat s 12 - ti výukovými počítačovými programy, které jsou  zaměřeny na získání poznatků z oborů:
        Orientace v MHD v Olomouci
        Vynálezy českých a světových dějin
        Obrázkové texty pro výuku čtení a psaní
        Virtuální obchod
        Zeměpis Evropy
        Poznávání bylin a dřevin
        Lidské tělo
        Simulace dopravních situací
        Poznávání hub
        Památky města Olomouce
        Vesmír a hvězdy
        Oceány

Obsah programů byl navržen na základě analýzy požadavků a potřeb klientů. Tyto základní výukové programy mohou být postupně dle finančních možností zařízení doplňovány na základě rostoucích požadavků, potřeb schopností a dovedností klientely.

 

Zvýšení kvality služby „Podpora samostatného bydlení“

Závěrečná zpráva


Označení programu: 10576 – Poskytování a udržitelnost sociální služby Podpora samostatného bydlení Šance“

Číslo smlouvy: OSV-SOSL/FRM/000966/2015/Chu
Popis realizace projektu: Dotace byla využita k částečnému pokrytí mzdových nákladů a souvisejících odvodů.

Vyhodnocení projektu PSB

V uplynulém roce poskytovaly smluvně sjednanou podporu čtyřem klientům ve dvou bytech dvě pracovnice v sociálních službách v celkové výši 1,5 úvazku. Díky dotaci SMOL ve výši  80.000,- Kč byly jejich úvazky zachovány a to umožnilo klientům čerpání služby dle skutečných potřeb a finančních možností ve smluvně sjednaném rozsahu. Důvodem nutnosti zachování stávajících úvazků pracovníků byly rostoucí potřeby klientů (např. zajištění doprovodů na  společenské, kulturní a sportovní aktivity, přizpůsobení se požadavkům klientů na změnu doby či rozsahu poskytované služby) a zajištění vzájemné zastupitelnosti pracovníků v době čerpání řádné dovolené nebo pracovní neschopnosti.

Přínos projektu: Udržitelnost služby, za kterou na území města Olomouce či blízkého okolí není odpovídající náhrada. Dále došlo ke zvýšení kvality a rozsahu poskytované služby umožněním navýšení podpory dle potřeb klientů v činnostech dle přiložené tabulky.

 

Propagace projektu:   webové stránky Klíče – CSS, p. o. www.klic-css.cz,

         výroční zpráva Klíče – CSS, p. o.

 

 

 

         

 

 

Poskytování sociální služby chráněného bydlení Domov

Závěrečná zpráva
 

Příjemce:        Klíč – centrum sociálních služeb, p. o.

                        Dolní Hejčínská 50/28

                        779 00 Olomouc

Označení programu: 10578 – Poskytování sociální služby chráněného bydlení Domov“.

Číslo smlouvy: OSV-SOSL/FRM/000965/2015/Chu

Popis realizace projektu: Dotace byla využita k částečnému pokrytí mzdových nákladů a s tím souvisejících odvodů.

Vyhodnocení projektu CHB Domov

Klienti chráněného bydlení Domov vzhledem k  vyšší finanční náročnosti služby vyplývající z platné právní úpravy nemají dostatek finančních prostředků na úhradu smluvně sjednané služby. V současné době službu hradí i ze svých minimálních a rychle vyčerpatelných rezerv, nebo jim úhradu doplácejí rodinní příslušníci. Ti jsou bohužel ve většině rovněž osobami žijícími na úrovni životního minima a  klientům službu dofinancovávají ze svých úspor.

Přínos projektu:

V rámci projektu bylo umožněno zachování výše hodinové sazby, kterou klienti hradí za podporu při poskytování základních činností. Zachování ceny za poskytování služby umožnilo klientům čerpání služby dle skutečných potřeb a finančních možností ve smluvně sjednaném rozsahu.

Největším přínosem je zajištění udržitelnosti služby, za kterou na území města Olomouce či blízkého okolí není odpovídající náhrada. 

 

Propagace projektu:    webové stránky Klíče – CSS, p. o. www.klic-css.cz,

          výroční zpráva Klíče – CSS, p. o.

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode