Denním stacionářem SLUNOVRAT 

Vás provede naše průvodkyně.

Stačí na ni kliknout myší.

 

Denní stacionář Slunovrat

Kontakty

Denní stacionář Slunovrat, Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc

Telefon: 585 425 921
e-mail: radka.vyslouzilova@klic-css.cz

 

Poslání denního stacionáře Slunovrat (dále jen "DS Slunovrat")

Posláním DS Slunovrat je prostřednictvím sociální služby poskytovat lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, popř. s poruchou autistického spektra individuální podporu či pomoc v rozvoji či zachování znalostí, schopností a dovedností umožňujících osobní realizaci a setrvání v přirozeném společenství.

Obsahem služby je zejména:
·      zajištění oběda,
·      podpora a pomoc při oblékání a svlékání, přesunu na lůžko či vozík, při podávání jídla a pití, pohybu uvnitř zařízení,
·      pomoc při osobní hygieně a použití WC,
·      rozvoj pracovně výchovné činnosti (úklidové práce, vaření), nácvik a rozvoj pohybových dovedností (chůze, sportovní činnosti, ruční práce),
·       rozvoj dovednosti dorozumět se, vyjadřovat své názory, navazovat a udržovat mezilidské vztahy, volnočasové aktivity,
·      zprostředkování přiměřeného způsobu vzdělávání, popř. pracovního uplatnění,
·      podpora a pomoc při účasti na společenských, kulturních a sportovních akcích,
·      muzikoterapie, dramaterapie, bazální stimulace, perličková koupel, pobyt v relaxační místnosti,
·      pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
·      základní sociální poradenství (podávání informací o návazných službách, podpora při řešení nepříznivé životní situace, informace o sociálních dávkách).

Cílem služby je:
·      rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem,
·      dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě,
·      zachování či rozvoj mezilidských vztahů klienta. 

 

Okruh osob, kterým je služba určena:

osoby ve věku od 7 do 64 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení středního až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra.

Služba není určena pro osoby s mentálním postižením:

·      kombinovaným se smyslovým postižením, které vyžaduje specializovanou péči v důsledku výrazného snížení sluchových a zrakových schopností,
·      které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu infekční nemoci,
·      s projevy autoagrese, kterým není možné zamezit ochrannými opatřeními, popř. agrese, které není možné ovlivnit zákonem stanovenými opatřeními omezujícími pohyb osob.

Poskytovatel služby může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud:
·      neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
·      nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
·      osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

V závislosti na primárním postižení klienta je služba poskytována v těchto skupinách:

Skupina A

Osoby s mentálním postižením zpravidla těžkého stupně, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením nebo středního stupně kombinovaného s tělesným postižením.

Obvyklý počet klientů ve skupině je 5.

Skupina B

Osoby s mentálním postižením zpravidla středního až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s poruchou autistického spektra, resp. s tělesným či smyslovým postižením.

Obvyklý počet klientů ve skupině je 1.

Skupina C

Osoby s mentálním postižením zpravidla těžkého až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením.

Obvyklý počet klientů ve skupině je 3. 

Provozní doba služby

Služba je poskytována v pracovní dny zpravidla od pondělí do pátku v době od 6:30 do 17:00 hodin.

Kapacita služby: 9 klientů

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode