Historie

Historie vzniku Klíče v souvislosti s vývojem poskytování sociálních služeb

(Fim "Báječná léta s Klíčem" najdete tady!)

Koncem šedesátých let 20. století projevují rodiče dětí s mentálním postižením stále častější nesouhlas s umisťováním jejich dětí do zařízení s celoročním pobytem. Snad proto došlo v roce 1971 ke spojení rodičů, odborníků z katedry speciální pedagogiky Palackého univerzity a pracovníků státní správy. Díky jejich spolupráci byl v roce 1972 otevřen Ústav sociální péče - Denní pobyt pro mládež v Olomouci – Chválkovicích.

Zdánlivě dílčí úspěch se stal významným mezníkem v oblasti sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v regionu. Podle tohoto typu zařízení vznikaly další denní stacionáře v celé republice, jejichž prvořadým cílem je usnadnit rodinám s mentálně postiženým členem péči o něj při zachování jeho přirozeného sociálního prostředí.

Po 1. lednu 1973 byl ústav předán do kompetence MěNV Olomouc a organizačně přičleněn k Domovu důchodců v Olomouci - Chválkovicích. Dnem 1. ledna 1975 byl zřízen Okresní ústav sociálních služeb v Olomouci. ÚSP - Denní pobyt pro mládež se stává jeho součástí.

Po stavebních úpravách v roce 1979 byla od 2. ledna 1980 kapacita zařízení zvýšena na 40 klientů. V roce 1985 došlo k dalšímu navýšení kapacity na 45 klientů. Po delimitaci OÚSS v Olomouci v roce 1992 byla k 1. červenci 1992 Okresním úřadem v Olomouci zřízena rozpočtová organizace Ústav sociální péče - Denní pobyt pro dospělé, denní pobyt pro mládež s pomocnými třídami. Dnem 1. listopadu 1992 ústav přijímá název Klíč.

S rostoucím počtem klientely se situace v původním objektu v Olomouci - Chválkovicích stala postupně neúnosnou. Klíč proto získal pro svoji činnost bývalé sídlo Okresního ústavu sociálních služeb, tzv. Mayovu vilu na olomoucké ulici Dolní Hejčínská. Rozsah zařízením poskytovaných služeb byl následně rozšířen na denní stacionář pro dospělé umístěný v původní budově v Olomouci – Chválkovicích a denní stacionář pro děti a mládež v Olomouci - Hejčíně.

Absence školního vzdělávání klientů byla vyřešena ve spolupráci se Školským úřadem v Olomouci zřízením tříd pomocné školy.

V roce 1993 byl rozsah Klíčem poskytovaných služeb rozšířen o týdenní stacionář pro sedm klientů.

Postupně budovaný diagnostický úsek zařízení byl na základě dohody uzavřené mezi OkÚ, ŠÚ a MŠMT ČR v roce 1994 transformován na speciálně pedagogické centrum.

V roce 1994 byl na základě rodičovské iniciativy v pronajatých prostorách sociálního domu ČČK v ulici Střední Novosadská 52 vybudován denní stacionář pro děti a mládež s vícenásobným postižením Slunovrat.

V duchu takto stanovené koncepce rozvoje Klíče a v souladu s tehdy platnou legislativou zcela logicky došlo k naprosté funkční propojenosti a nedělitelnosti zařízení, jehož nabídky, zahrnující služby sociálního charakteru, školní vzdělání, diagnostické a terapeutické služby, využívalo více než dvě stovky interních i ambulantních klientů. Rovněž počet zaměstnanců ústavu v tomto období kulminoval a dosáhl počtu 45.

Po změně školské legislativy v červenci 1995 však nebylo možno tento funkční a osvědčený model splňující veškerá kritéria péče o osoby s mentálním postižením zachovat.

Z tohoto důvodu dochází k 1. lednu 1996 k delimitaci Klíče a vytvoření Pomocné školy Olomouc jako samostatného právního subjektu, jehož součástí se stává speciálně pedagogické centrum. Pomocná škola následně přebírá veškeré aktivity, související se zajištěním školního vzdělání klientů Klíče plnících povinnou školní docházku.

Spolupráce Klíče s PŠ a SPC zajišťuje maximální propojení všech oblastí péče o mentálně postiženou populaci a představuje cílový model komplexního meziresortního systému.

Pro rozšíření nabídky poskytovaných služeb byla v roce 1994 zakoupena budova bývalých jeslí na Chválkovické ulici, kde byl po rozsáhlé rekonstrukci v roce 1998 zahájen provoz chráněného bydlení Domov.

Protože Klíč vždy bořil zažité formy sociálních služeb pro osoby s mentálním či vícenásobným postižením, logicky byl již od počátku své činnosti centrem pozornosti jak správních, tak i odborných institucí. Záhy byla navázána odborná spolupráce s katedrou speciální pedagogiky PdF UP trvající dodnes, která byla návazně rozšířena i o spolupráci s katedrou aplikované TV FTK UP, Caritas - Vyšší odbornou školou sociální a dalšími vzdělavateli v této oblasti. Zaměstnanci Klíče se prostřednictvím vedení odborných praxí a exkurzí podílejí na přípravě studentů středních a vysokých škol.

V dubnu 2008 byla nabídka služeb Klíče rozšířena o dosud chybějící službu domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč. Toto pracoviště bylo možné otevřít po dokončení komplexní rekonstrukce budovy Klíče na ulici Dolní Hejčínská 28.

Jedním z významných rozvojových cílů Klíče bylo zřízení služby podpora samostatného bydlení určené pro osoby s lehkým až středním mentálním postižením, které absolvovaly tréninkový program v chráněném bydlení.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode