Chráněným bydlením DOMOV 

Vás provede náš průvodce Eda. 

Stačí na něj kliknout myší.

Chráněné bydlení Domov

Budova Domova
Kontakty

Chráněné bydlení Domov, Chválkovická 13, 772 00 Olomouc

Telefon: 585 313 457, 725 099 390

e-mail: domov@klic-css.cz, anna.hamelova@klic-css.cz

 

Poslání chráněného bydleni Domov (dále jen „CHB Domov“)     

Posláním CHB Domov je prostřednictvím individuálně poskytované pobytové sociální služby umožnit lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením využívat vlastní schopnosti a dovednosti k osobní realizaci.

Obsahem služby CHB Domov je zejména:
·       podpora a pomoc při samostatné přípravě stravy (snídaně, oběd, večeře), nebo poskytnutí tří hlavních jídel,
·       ubytování v jednolůžkové nebo dvoulůžkové bytové jednotce (pokoj s kuchyňskou linkou, předsíní a sociálním zařízením),
·       podpora a pomoc při:
        -       běžném úklidu, praní, žehlení, nakupování a hospodaření s penězi,
        -       osobní hygieně, použití WC,
        -       vytváření, prohlubování a upevňování kontaktů v rámci soužití v komunitě,
        -       rozšiřování či udržování znalostí a dovedností,
        -       nácviku pracovních činností, příp. uplatnění na trhu práce,
·       zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na veřejné instituce, k lékaři, na kulturní a společenské akce, běžně dostupné služby, podpora při vytváření a udržování mezilidských vztahů, při využívání sociálních sítí),
·       poskytování sociálně terapeutických činností (hudební, taneční, divadelní a výtvarné aktivity),
·       podpora či pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
·       základní sociální poradenství (podávání informací o návazných službách, podpora při řešení nepříznivé životní situace, informace o sociálních dávkách).

Cílem služby je:
·       rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta,
·       dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě, vytvoření nových životních příležitostí,
·       rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta,
·       příprava klienta na případný přechod do služby s odlišnou mírou podpory.

 

Okruh osob, kterým je služba určena:

osoby ve věku od 18 let (bez omezení horní věkové hranice), které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení lehkého až středního stupně, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba není určena pro osoby s mentálním postižením:
·       kombinovaným se smyslovým postižením, které vyžaduje specializovanou péči v důsledku výrazného snížení sluchových a zrakových schopností,
·       s  nekompenzovanou epilepsií (GM).

Poskytovatel služby může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud:
·       neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
·       nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
·       osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
·       zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tj.:
        -       zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
        -       osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu infekční nemoci,
        -       chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Kapacita služby: 16 klientů

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode