Domovem pro osoby se zdravotním postižením PETRKLÍČ 

Vás provede naše průvodkyně. 

Stačí na ni kliknout myší.

Domov pro osoby se zdravotním postižením

 

Kontakty

Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč, Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc

Telefon: 585 425 921
e-mail: radka.vyslouzilova@klic-css.cz

 

Poslání domova pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč (dále jen „DOZP Petrklíč“)

Posláním DOZP Petrklíč je prostřednictvím individuálně poskytované sociální služby zajistit lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, popř. s poruchou autistického spektra podporu a pomoc ve zvládání života a nalézání možností seberealizace.

Obsahem služby je zejména:
·      ubytování v jednolůžkových či vícelůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, případně s kuchyňským koutem,
·      poskytnutí 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře),
·      podpora a pomoc při oblékání a svlékání, přesunu na lůžko, při podávání jídla a pití, při pohybu uvnitř i mimo zařízení,
·      pomoc při osobní hygieně a použití WC,
·      rozvoj pracovně výchovné činnosti (úklidové práce, práce v dílnách, vaření), nácvik a rozvoj pohybových dovedností (chůze, sportovní činnosti, ruční práce),
·      rozvoj dovednosti dorozumět se, vyjadřovat své názory, navazovat a udržovat mezilidské vztahy, volnočasové aktivity,
·      zprostředkování přiměřeného způsobu vzdělávání, popř. pracovního uplatnění,
·      podpora a pomoc při účasti na společenských, kulturních a sportovních akcích,
·      podpora při nakupování, návštěvě lékaře, cestování veřejnou dopravou,
·      muzikoterapie, dramaterapie, bazální stimulace, perličková koupel, pobyt v relaxační místnosti.
·      podpora či pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
·      základní sociální poradenství (podávání informací o návazných službách, podpora při řešení nepříznivé životní situace, informace o sociálních dávkách).

Cílem služby je:

·      rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem,
·      dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě,
·      rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta.

Okruh osob, kterým je služba určena:

osoby ve věku od 7 do 64 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení středního až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra.

Služba není určena pro osoby s mentálním postižením:
·      kombinovaným se smyslovým postižením, které vyžaduje specializovanou péči v důsledku výrazného snížení sluchových a zrakových schopností,
·      s projevy autoagrese, kterým není možné zamezit ochrannými opatřeními, popř. agrese, které není možné ovlivnit zákonem stanovenými opatřeními omezujícími pohyb osob.

Poskytovatel služby může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud:
·      neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
·      nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
·      osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
·      zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tj.:
        -       zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
        -       osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu infekční nemoci,
        -       chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

V závislosti na primárním postižení klienta je služba poskytována v těchto skupinách:

Skupina A

            Osoby s mentálním postižením zpravidla středního až těžkého stupně, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením.

            Obvyklý počet klientů ve skupině je 9.

Skupina B

Osoby s mentálním postižením zpravidla středního až hlubokého stupně a poruchou autistického spektra, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením.

Obvyklý počet klientů ve skupině je 4.

Skupina C

Osoby s mentálním postižením zpravidla těžkého až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením.

Obvyklý počet klientů ve skupině je 6.

Kapacita služby: 19 klientů

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode