Denním stacionářem DOMINO 

Vás provede náš průvodce Eda.

Stačí na něj kliknout myší.

Denní stacionář Domino

Budova Domina
Kontakty

Denní stacionář Domino, Selské nám. 69, 772 00 Olomouc

Telefon: 585 313 812, 725 100 449
e-mail: domino@klic-css.cz, anna.hamelova@klic-css.cz

 

Poslání denního stacionáře Domino (dále jen "DS Domino")

Posláním DS Domino je prostřednictvím sociální služby poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným, smyslovým postižením či stabilizovaným duševním onemocněním individuální podporu v rozvoji či zachování znalostí, schopností a dovedností umožňujících osobní realizaci.

Obsahem služby je zejména:
·      zajištění oběda,
·      nácvik, podpora a pomoc při:
        -        oblékání a obouvání, při jídle, dodržování pitného režimu, při prostorové orientaci apod.,
        -        osobní hygieně, výměně hygienických potřeb a použití WC,
        -        pracovně výchovných činnostech v dílnách (práce s textilem, keramickou hlínou, dřevem, přírodninami, výroba šperků, svíček aj.),
        -        opakování, rozšiřování a udržování znalostí a dovedností,
        -        sportovně-relaxačních a zájmových aktivitách,
·      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na kulturní, sportovní, vzdělávací a společenské akce, podpora při vytváření a udržování mezilidských vztahů),
·      poskytování sociálně terapeutických činností (hudební, taneční, divadelní a výtvarné aktivity),
·      pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
·      základní sociální poradenství (podávání informací o návazných službách, podpora při řešení nepříznivé životní situace, informace o sociálních dávkách).

Cílem služby je:
·      rozvoj či zachování schopností, dovedností a znalostí klienta s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem,
·      dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě,
·      rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta.

Okruh osob, kterým je služba určena:
            osoby ve věku od 18 let (bez omezení horní věkové hranice), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, neboť mají sníženou soběstačnost z důvodu:
·      středního mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či stabilizovaným duševním onemocněním,
·      lehkého mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či stabilizovaným duševním onemocněním, které navíc vzhledem ke specifikům svého postižení:
        -        neměly možnost osvojit si v důsledku dosavadního způsobu života schopnosti potřebné k uplatnění na trhu práce a vyžadují podporu při získávání dovedností a znalostí pro pracovní či jiné uplatnění, nebo
        -        jsou bez podpory sociální služby ohroženy vyloučením ze společnosti (nemohou využívat běžných aktivit v komunitě, potřebují podporu druhé osoby při navazování kontaktů s lidmi, naplňování základních potřeb, rozvržení a plánování dne).

Služba není určena pro osoby s mentálním postižením:
·      kombinovaným s tělesným postižením, které omezuje jejich bezpečný samostatný pohyb (vzhledem k tomu, že budova není bezbariérová, musí se osoby pohybovat samy, případně s takovou kompenzační pomůckou, která jim umožní překonávání bariér, např. schodů, prahů),
·      kombinovaným se smyslovým postižením, které vyžaduje specializovanou péči v důsledku výrazného snížení sluchových a zrakových schopností,
·      které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu infekční nemoci,
·      s projevy autoagrese, kterým není možné zamezit ochrannými opatřeními, popř. agrese, které není možné ovlivnit zákonem stanovenými opatřeními omezující pohyb osob.

Poskytovatel služby může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud:
·      neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
·      nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
·      osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Provozní doba služby

DS Domino je provozováno celoročně mimo dny pracovního klidu a státem uznané svátky. 

Provozní doba stanovena od 7:00 do 15:30 hodin. Může být prodloužena či pozměněna na základě požadavků a potřeb klientů.

Domino je v době provozu trvale z důvodu zajištění bezpečnosti klientů uzamčeno. Na základě Analýzy rizikových situací  je klient vybaven klíči od budovy.

Kapacita služby: 18 klientů

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode